1 marca do 31 maja obowiązuje wyższa kwota do których mogą bez konsekwencji dorobić emeryci i renciści, którzy dorabiają a nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego
Zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia uzależnione jest od przychodów jakie osiąga pracujący emeryt lub rencista. Są to przychody osiągane z umowy o pracę, zlecenia, agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także z prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej od 1 marca


Od 1 marca świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury i nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli dorobić bez żadnych konsekwencji do kwoty 3820,60 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. ale nie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 7095,40 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Jeśli przychody przekroczą kwotę 7095,40 zł wówczas ich świadczenie zostanie zawieszone.

W przypadku rent socjalnych, przekroczenie przychodu o 3820,60 zł spowoduje zawieszenie świadczenia.

"Osoby, które:
- przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego;
- pobierają już emeryturę i aktualnie ukończyły powszechny wiek emerytalny;
- mają prawo do emerytury częściowej;
- pobierają renty dla inwalidów wojennych i reny rodzinne po takich inwalidach;
- pobierają z ZUS renty inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Ich świadczenie nie zostanie zawieszone lub zmniejszone”.