Powiat Krośnieński zakończył przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Chorkówka.
Pierwsza inwestycja obejmowała wykonanie 560 mb w miejscowości Faliszówka, w ciągu drogi nr 1950R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka.
  

W ramach zadania wykonano: ścięcie i uzupełnienie poboczy, nawierzchnię z mieszanek mineralno – asfaltowych i roboty wykończeniowe. Koszt robót wyniósł ponad 231 tys. zł (brutto).Kolejny odcinek przebudowano w Bóbrce w ciągu drogi nr 1955R Niżna Łąka – Bóbrka, na długości 400 mb. Prace obejmowały ścięcie i uzupełnienie poboczy, regulację pionową studzienek oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych. Wartość zadania wyniosła ponad 130 tys. zł (brutto).Odbiór techniczny odbył się 15 października w obecności Komisji w składzie: Marek Pepera – inspektor nadzoru inwestorskiego, Janusz Zajdel z Biura Rozwoju Inwestycji i Zamówień Publicznych, zastępcy wójta gminy Chorkówka Dariusza Batora i przedstawicieli wykonawcy, którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.
Powiat Krośnieński otrzymał wsparcie finansowe gminy Chorkówka, która partycypowała w kosztach obydwu inwestycji.powiat.krosno.pl