Od 15 marca 2020 r, od godziny 0.00 jedynym, czynnym przejściem granicznym z Ukrainą na Podkarpaciu będzie Korczowa. Pozostałe przejścia: Medyka, Budomierz i Krościenko nie będą dokonywały odpraw. Kontrola przywrócona zostaje również w Barwinku na granicy ze Słowacją.
Przez przejście graniczne w Korczowej będzie odbywał się ruch osobowy i towarowy. Wyjątek stanowi zakaz wjazdu autokarów z Ukrainy do Polski. Straż Graniczna apeluje do podróżnych zamierzających przekroczyć granicę z Ukrainą, aby już planowali podróż przez drogowe przejście graniczne w Korczowej.

- Pozostałe przejścia graniczne w tym Medyka (ruch drogowy, pieszy i kolejowy), Budomierz i Krościenko - będą nieczynne i ruch graniczny zostaje tam zawieszony do odwołania. W porcie lotniczym Rzeszów - Jasionka, podobnie jak na pozostałych lotniskach w Polsce wprowadzony został zakaz międzynarodowych lotów z wyjątkiem czarterowych przewożących obywateli polskich powracających do kraju - tłumaczy mjr Elżbieta Pikor, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.Przywrócona zostaje również tymczasowa kontrola na granicy ze Słowacją. Na Podkarpaciu wyznaczony został punkt kontroli granicznej w Barwinku. Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski. Wjechać będą mogli wyłącznie:
- obywatele RP;
- cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
- cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
- szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
- cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
- cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Na granicy utrzymane zostają kontrole sanitarne (karty lokalizacyjne) i wszelkie przepisy dotyczące kwarantanny.