LXXXIV sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 roku o godzinie 16:00.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXXIII sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jaśliska za 2022 r.
6. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
7. Interpelacje i zapytania do Wójta
8. Raport o stanie Gminy Jaśliska za 2022 rok;
a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jaśliska za 2022 rok,
b) debata nad Raportem o stanie Gminy Jaśliska za 2022 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaśliska wotum zaufania
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2022 rok:
a) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Jaśliska z wykonania budżetu gminy za 2022 rok,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2022 rok, sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2022 rok i informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 rok,
c) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2022 rok
11. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2022 rok
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2023 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2023 - 2032
c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
d) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Jaśliska do Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty"
e) zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Jaśliska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków
15. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
16. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.