Opublikowane zostały wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o wsparcie dla miejscowości, gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGR-y. Ani jeden wniosek z powiatu krośnieńskiego nie został rozpatrzony pozytywnie.
Łączna kwota wsparcia dla województwa podkarpackiego wynosiła 12,2 mln zł. Zgodnie z założeniem, środki miały być realnym wsparciem gmin, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. A co za tym idzie, także mieszkańców tych terenów, którzy będą mieli możliwość korzystania na co dzień ze sfinansowanych w ten sposób inwestycji.
Gmina mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji to 50 tys. zł, natomiast maksymalna 5 mln zł (górna wartość jest obowiązująca także w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku).

Wnioski były oceniane przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego powołaną przy Prezesie Rady Ministrów. W województwie podkarpackim pozytywnie rozpatrzono pozytywnie jedynie 15 wniosków. Gminy z powiatu krośnieńskiego złożyły łącznie 17 wniosków. Niestety, żaden z nich nie otrzymał dofinansowania.

Wnioski złożone przez gminy z powiatu krośnieńskiego:


Gmina Chorkówka
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 1 14438R Draganowa przysiółek Zapłocie na długości 622 metrów (szacowany koszt inwestycji – 233 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 233 000 zł).

- Przebudowa boiska asfaltowego na wielofunkcyjne boisko z nawierzchni tartanowej o wymiarach 30 m x 14 m wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Draganowej (szacowany koszt inwestycji – 236 640 zł; wnioskowane dofinansowanie – 236 640 zł).

- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 1 14450 R Bóbrka – Zręcin na długości 898 m w miejscowości Bóbrka – skrót z Bóbrki do Zręcina (szacowany koszt inwestycji – 414 318 zł; wnioskowane dofinansowanie – 414 318 zł).

Gmina Dukla
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Równe i podłączenie jej do sieci uzdatniania wody w Wietrznie (szacowany koszt inwestycji – 1 593 741,96 zł; wnioskowane dofinansowanie – 1 593 741,96 zł).

- Zakończenie budowy i oddanie do użytkowania remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie. Budowa remizy jest na etapie stanu surowego otwartego. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie instalacji elektrycznej (w tym inst. fotowoltaiczna 9 kW), sanitarnej i c.o., wykonanie tynków, posadzek, docieplenia ścian i stropów. Zaplanowano również wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku: chodniki, plac manewrowy i droga dojazdowa (szacowany koszt inwestycji – 1 364 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 1 364 000 zł).

- Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z dokończeniem budowy projektowanych odcinków oświetlenia ulicznego w 12 miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Dukla. Zaplanowano wymianę 660 opraw oświetleniowych z wysięgnikami oraz budowę 7 odcinków oświetlenia ulicznego, w ramach którego zostaną zamontowane nowe słupy, lampy z wysięgnikami oraz rozdzielnice sterowania oświetleniem ulicznym (szacowany koszt inwestycji – 1 373 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 1 373 000 zł).

Gmina Iwonicz-Zdrój
- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Iwoniczu polegająca na rozbudowie kuchni i pomieszczeń magazynowych, budowie klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych, przebudowie części dachu, otworów okiennych i drzwiowych, remoncie piwnic, I piętra oraz poddasza (szacowany koszt inwestycji – 4 250 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 3 000 000 zł).

Gmina Jaśliska
- Przebudowa ogrodzenia na oczyszczalni ścieków w Moszczańcu i Szklarach oraz stacji uzdatniania wody w Szklarach; utwardzenie terenu na terenie oczyszczalni ścieków w Moszczańcu i Szklarach; przebudowa wylotu ścieków na oczyszczalni ścieków w Moszczańcu; przebudowa drogi do oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody Szklarach; przebudowa, termomodernizacja i wyposażenie budynku stacji uzdatniania wody w Szklarach; budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Moszczańcu i Szklarach oraz stacji uzdatniania wody w Moszczańcu i Szklarach w systemie zaprojektuj i wybuduj (szacowany koszt inwestycji – 2 700 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 2 700 000 zł).

- Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, montaż instalacji OZE oraz termomodernizacja świetlic w Moszczańcu i Szklarach wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicach tych miejscowościach poprzez utwardzenie terenu oraz budowę i przebudowę urządzeń służących turystyce i rekreacji (placów zabaw) w systemie zaprojektuj i wybuduj (szacowany koszt inwestycji – 800 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 800 000 zł).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2116R Jaśliska – Czeremcha – Granica Państwa w miejscowości Lipowiec oraz przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w Szklarach (szacowany koszt inwestycji – 1 500 000zł; wnioskowane dofinansowanie – 1 500 000 zł).

Gmina Jedlicze
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Moderówka w oparciu o istniejącą dokumentację, rurociągów tłocznych, dwóch lokalnych przepompowni ścieków oraz przygotowanie projektu technicznego, uzyskanie zgód na realizację odcinka o długości ok. 500 metrów i jego wykonanie (szacowany koszt inwestycji – 1 900 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 1 900 000 zł).

- Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G114729R oraz drogi gminnej o nr G114655R w Moderówce wraz z budową oświetlenia drogowego odcinków dróg gminnych G114729R, G114655R i G114652R oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej w Moderówce wraz z montażem urządzeń sterujących (szacowany koszt inwestycji – 1 380 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 1 380 000 zł).

- Poprawa infrastruktury drogowej oraz budowa oświetlenia drogowego w Jaszczwi w zakresie przebudowy dróg wewnętrznych zlokalizowanych na kilku działkach oraz budowa oświetlenia drogowego drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce Jaszczwi wraz montażem szafy z układem sterującym (szacowany koszt inwestycji – 1 720 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 1 720 000 zł).

Gmina Miejsce Piastowe
- Przebudowa nieużytkowanego pierwszego piętra budynku przy stadionie wiejskim w Rogach pod potrzeby wielofunkcyjnej sali do ćwiczeń w zakresie zajęć ogólnorozwojowych, tanecznych, fitnessu, siłowni wraz z wyposażeniem (szacowany koszt inwestycji – 300 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 270 000 zł).

- Budowa budynku wielofunkcyjnego przy zewnętrznym kompleksie rekreacyjno-sportowym w Miejscu Piastowym. W budynku znajdą się szatnie wraz z zapleczem sanitarnym i pralnią, sala spotkań dla mieszkańców, zaplecze kuchenne, magazyny oraz ogólnodostępne sanitariaty dla kibiców i użytkowników pumptracka oraz kompleksu rekreacyjnego (szacowany koszt inwestycji – 1 000 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 900 000 zł).

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji kolejowej w Targowiskach wraz z zakupem wyposażenia. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Nieużytkowany budynek ma być przeznaczony na nową filię biblioteki w Targowiskach, przestrzeń wystawową dla ekspozycji prac lokalnych twórców i artystów oraz lokale dla bieżącej działalności lokalnych organizacji pozarządowych. Gmina posiada dokumentację projektową oraz niezbędne pozwolenia (szacowany koszt inwestycji – 3 670 364,64 zł; wnioskowane dofinansowanie – 3 303 328,18 zł).

Gmina Rymanów
- Budowa wodociągu we Wróbliku Szlacheckim i w Milczy do zaopatrzenia gospodarstw domowych, działalności gospodarczej i rolniczej, obiektów użyteczności publicznej, celów przeciwpożarowych gdzie brak jest gminnej sieci wodociągowej (szacowany koszt inwestycji – 5 000 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 5 000 000 zł).