Odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, na którym została rozpatrzona i oceniona Koncepcja Programowa budowy S 19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe. Jakie są wnioski?
Droga ekspresowa S 19 na odcinku węzeł Iskrzynia- węzeł Miejsce Piastowe będzie liczyła około 10,3 km.

W Koncepcji Programowej przewidziano budowę drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z węzłami drogowymi Iskrzynia i Miejsce Piastowe, Obwodem Utrzymania Drogowego Miejsce Piastowe. Zaplanowano też między innymi obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych: 2 estakady, 5 wiaduktów drogowych, 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej, przejście nad drogą S19 dla zwierząt średnich, przejście pod obiektem inżynierskim dla średnich zwierząt, przejście pod obiektem inżynierskim dla małych zwierząt.

Węzeł Miejsce Piastowe
Węzeł Miejsce Piastowe

W związku z tym, że droga ekspresowa S19 będzie przebiegać przez teren różnorodny i skomplikowany pod względem geologicznym, jednym z elementów koncepcji programowej było rozpoznanie geologiczne podłoża. Wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską i dokumentację hydrogeologiczną.

Okazało się, że w podłożu budowlanym projektowanego odcinka drogi występują zróżnicowane warunki gruntowe. Przeważają odcinki o prostych oraz złożonych warunkach gruntowych, są też warunki skomplikowane. W oparciu o przeprowadzone prace geofizyczne stwierdzono również, że na badanym odcinku nie występują tereny osuwiskowe. Wskazano jeden obszar potencjalnie predysponowany osuwiskowo, który po pomiarach w ramach monitoringu powierzchniowego (geodezyjnego) oraz monitoringu wgłębnego uznano jako stateczny.

Węzeł Iskrzynia
Węzeł Iskrzynia

Kolejnym etapem prac przygotowawczych do realizacji tego odcinka S19 będzie rozpatrzenie koncepcji programowej na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a następnie ogłoszenie przetargu na realizację zadania w systemie projektuj-buduj, co planowane jest jeszcze w tym roku.