Jeszcze w tym roku planuje się ogłoszenie przetargu na budowę S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe w systemie projektuj-buduj. Zobacz, jak będzie wyglądał ten odcinek.
Odcinek od węzła Iskrzynia do węzła Miejsce Piastowe będzie liczył około 10,3 km. Jak poinformował rzeszowski oddział GDDKiA, w Koncepcji Programowej przewidziano budowę drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z węzłami drogowymi Iskrzynia i Miejsce Piastowe; Obwodem Utrzymania Drogowego (OUD) Miejsce Piastowe; obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (2 estakady, 5 wiaduktów drogowych, 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej, przejście nad drogą S 19 dla zwierząt średnich, przejście pod obiektem inżynierskim dla średnich zwierząt, przejście pod obiektem inżynierskim dla małych zwierząt) oraz urządzeniami BRD oraz urządzeniami ochrony środowiska, przebudową i rozbudową kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudową i budową infrastruktury technicznej.

W związku z tym, że droga ekspresowa S19 będzie przebiegać przez teren różnorodny i skomplikowany pod względem geologicznym, jednym z elementów Koncepcji Programowej było rozpoznanie geologiczne podłoża. Wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską, z ogólną liczbą 1261 wierceń o łącznym metrażu prawie 9,5 km.

Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny warunków geologiczno-inżynierskich pod kątem stopnia skomplikowania podłoża.

- Na tej podstawie stwierdzono, że w podłożu budowlanym projektowanego odcinka drogi występują zróżnicowane warunki gruntowe (przeważają odcinki o prostych oraz złożonych warunkach gruntowych, warunki skomplikowane występują na odc. w km 57+625 – 57+707 oraz 65+950 – 66+790). W oparciu o przeprowadzone prace geofizyczne stwierdzono również, że na badanym odcinku nie występują tereny osuwiskowe. Wskazano jeden obszar potencjalnie predysponowany osuwiskowo, który po pomiarach w ramach monitoringu powierzchniowego (geodezyjnego) oraz monitoringu wgłębnego uznano jako stateczny - poinformowała GDDKiA w Rzeszowie na swojej stroni internetowej.

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie jeszcze w tym roku przetargu na realizację w systemie projektuj-buduj tego zadania wraz z odcinkiem Miejsce Piastowe – Dukla, które razem stanowić będą swoista obwodnicę Miejsca Piastowego.

Wizualizację tego odcinka S19 można zobaczyć na filmie: