Zgodnie z planowanym terminem Powiat Krośnieński zakończył prace przy przebudowie dróg powiatowych: nr 1966R Korczyna – Kombornia – Jabłonica Polska, nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne i nr 2062R Olszyny – Jabłonica Polska wraz z budową chodników i odcinkowym wzmocnieniem nawierzchni.
Jest to kolejna ważna i oczekiwana inwestycja przez mieszkańców gmin Korczyna i Krościenko Wyżne. Drogi te łączą dwie gminy oraz stanowią połączenie gminy Krosno i powiatu krośnieńskiego z powiatem brzozowskim. Stanowią naturalne ciągi komunikacyjne kluczowe dla społeczności lokalnej. Są też łącznikiem z głównymi ciągami komunikacyjnymi, drogą krajową K19 i drogą wojewódzką 991 Lutcza – Krosno.
Prace rozpoczęły się w maju br. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni w Komborni na długości około 3550 m, w Korczynie 2700 m, budowę chodników w Komborni 1050 m, w Korczynie blisko 700 m, gdzie dodatkowo wyremontowano chodnik na odcinku 300 m. Ponadto wykonano przebudowę muru oporowego, przebudowę skrzyżowania, wybudowano przejścia dla pieszych, uzupełniono i wzmocniono pobocza, oczyszczono rowy odwadniające, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, oznakowanie). Aby wykonać zaplanowane prace konieczne było przesunięcie zabytkowej kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena, którego koszt wyniósł prawie 43 tys. zł, przy wsparciu gminy Korczyna w kwocie 10 tys. zł.

3 października br. przedstawiciele Zarządu Powiatu Krośnieńskiego dokonali przeglądu wykonanych robót. Podczas odbioru obecni byli również wójtowie gmin Korczyna Jan Zych i Krościenka Wyżnego Jan Omachel, ks. prałat Sanktuarium w Korczynie Edward Sznaj, ks. proboszcz parafii Kombornia Andrzej Wydrzyński, radni, sołtysi, inspektor nadzoru, kierownik budowy, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie i przedstawiciele wykonawcy, którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. - Zakończyliśmy dzisiaj dużą inwestycję, oczekiwaną i planowaną. Planowaną od wielu lat pod warunkiem, że uzyskamy na jej realizację środki zewnętrzne, ponieważ budżet powiatu nie wytrzymałby takich kosztów – starosta krośnieński Jan Juszczak przypomniał początki związane z przebiegiem zadania. Gdy nadarzyła się dogodna sposobność aplikowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019 wykorzystaliśmy szansę zgłaszając dwa projekty. Nie była jednak to prosta droga dochodzenia do tego co dzisiaj widzimy. Początkowo wniosek nie znalazł się na premiowanej liście wniosków. Odwołaliśmy się i udało się, inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania. Początkowo wniosek opiewał na kwotę około 6 mln zł. Po przetargu okazało się, że zadanie zrealizujemy za ponad 3 mln zł, przy 50 % wsparciu z budżetu państwa i dofinansowaniu gmin Korczyna i Krościenko Wyżne. Do tej kwoty musieliśmy dołożyć jeszcze 181 tys. zł, bo tyle kosztowały dodatkowe prace, których nie uwzględniono w projekcie. Myślę, że całość zadania daje pozytywny efekt wizualny, ale przede wszystkim przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Korczyna - Kombornia

Na zakończenie starosta słowa podziękowania skierował do samorządów gminnych, wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz swoich współpracowników.

W imieniu mieszkańców Korczyny i Komborni słowa podziękowania za wykonaną inwestycję przekazali dla Zarządu Powiatu sołtys Korczyny Marian Pelczar i sołtys Komborni Jan Wawrzkowicz. Z kolei wójtowie na ręce starosty złożyli podziękowania za dobrą współpracę i realizację tak ważnego zadania.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 3 mln 154 tys. zł, z czego 50 procent to dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju oraz wkład samorządów gmin Korczyna wysokości 568 tys. zł i Krościenko Wyżne 228 tys. zł, proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac.