Pierwszą część XXV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego zdominował temat dróg.
Obszerną informację dotyczącą stanu infrastruktury drogowej przedstawił urzędujący członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik. - Dostępność komunikacyjna w obecnym czasie stanowi jeden z podstawowych warunków skutecznego rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu krośnieńskiego. Lokalizacja naszego powiatu w regionie sprzyja jego dostępności komunikacyjnej. Przygraniczne położenie sprawia, że powiat krośnieński odgrywa istotną rolę w krajowym i międzynarodowym systemie komunikacyjnym. Przez powiat krośnieński przebiega około 62 km dróg krajowych, prawie 80 km dróg wojewódzkich i ponad 518 dróg gminnych. Powiat posiada 75 dróg o długości 356 km, 66 mostów o łącznej długości 1343 m oraz 573 przepusty drogowe. Infrastrukturą tą zarządza Powiatowy Zarząd Dróg - jednostka organizacyjna powiatu. Na zadania związane z budową, przebudową, remontami dróg i obiektów mostowych władze powiatu z każdym rokiem przeznaczają coraz więcej środków. Obecna kadencja Rady Powiatu należy do bardzo udanych w obszarze inwestycji, remontów jak również spraw związanych z utrzymaniem dróg i obiektów drogowych, o czym świadczą zwiększające się z każdym rokiem nakłady finansowe. W roku 2015 wydatkowaliśmy kwotę 10,6 mln zł. W roku 2016 kwota wydatkowana zwiększyła się do 17,3 mln zł. Rok obecny zapowiada się jako rekordowy w historii powiatu pod względem wydatków na inwestycje w drogi i mosty, środki zaplanowane przekraczają 30 mln zł - podkreślił dyrektor. Zwrócił uwagę na czynnik , który w znacznym stopniu przyczynił się do wzrostu poziomu środków jakie samorząd powiatu przeznaczył na inwestycje. - Mam na uwadze współpracę na linii powiat - gminy. W roku 2015 pomoc gmin do zadań powiatowych wyniosła około 900 tys. zł. W roku 2016 udział finansowy gmin zwiększył się do poziomu 3 250 tys. zł. Na rok bieżący mamy zadeklarowaną pomoc w wysokości ponad 3 600 tys. zł. Warto o tym wspomnieć, bo środki które otrzymaliśmy przez te trzy lata z gmin przewyższają o ponad 1,5 mln zł poziom wsparcia jaki gminy udzieliły powiatowi przez ostatnie dwie kadencje. Za zrozumienie tematu i okazane wsparcie składam podziękowania wójtom, burmistrzom i radom gmin.

infrastruktura drogowa powiat krośnieński

Dyrektor A. Mercik wymienił dostępne programy pomocowe na zadania związane z infrastrukturą drogową, z których powiat ubiega się o środki finansowe. Są to:
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, maksymalny poziom dofinansowania to 50%, nie więcej niż 3 mln zł; zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ruchów osuwiskowych – dofinansowanie na poziomie 80%; inwestycje realizowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa – dofinansowanie 50% (powiat wnioskuje o przebudowę mostów); program Interreg Polska – Słowacja – dofinansowanie inwestycji w 85% oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – dofinansowanie 63,63% . – Część z wymienionych programów to programy rządowe i w tym miejscu chciałbym złożyć podziękowania Wojewodzie Podkarpackiemu za przychylność i otrzymaną pomoc finansową- powiedział dyrektor. Staramy się pozyskiwać środki z różnych źródeł i cały czas inwestować w poprawę infrastruktury drogowej. Podsumowując swoje wystąpienie Aleksander Mercik ocenił stan infrastruktury drogowej w powiecie jako dobry, zwracając uwagę na dążenie do zintensyfikowania działań zmierzających do poprawy połączeń powiatu ze stolicą województwa. Słowa podziękowania przekazał również starosta krośnieński Jan Juszczak pod adresem Marszałka Województwa za pomoc i przychylność przy realizacji inwestycji w ramach programów Interreg i PROW.

infrastruktura drogowa powiat krośnieński

Kolejne sprawozdanie na temat realizowanych i planowanych zadań inwestycyjnych na drogach krajowych na terenie powiatu krośnieńskiego omówił zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie Mariusz Błyskal. Na terenie powiatu GDDKiA administruje drogami krajowymi nr 19 Kuźnica – Rzeszów – Barwinek od miejscowości Kombornia do miejscowości Barwinek oraz nr 28 Zator – Sanok - - Medyka od Moderówki do Sieniawy z wyłączeniem odcinka miejskiego w Krośnie. Łączna długość dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję na terenie powiatu wynosi 61,9 km. Do pobrania prezentacja GDDKiA
W sesji uczestniczył również poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, który przedstawił perspektywy rozwoju poprawy połączeń komunikacyjnych powiatu z centrami gospodarczymi województwa podkarpackiego. -
Na rok 2017 w budżecie państwa zwiększono nakłady na drogi o 30 procent, ale to i tak jest za mało patrząc na potrzeby. Mamy w Polsce wielki dylemat co budować w pierwszej kolejności. Jestem przekonany, że obwodnice i drogi lokalne są potrzebne zarówno w powiecie jaki i całym kraju. Chcemy jednak realnie i poważnie rozmawiać o tym, co jest potrzebne – mówił poseł B. Rzońca. Założyliśmy, że droga S19 jest absolutnym priorytetem w nowym układzie komunikacyjnym północ – południe. Wprawdzie kwota 9 mld zł na odcinek od Babicy do Barwinka jest przerażająca, ale nie będziemy tego zmieniać, bo jest już decyzja administracyjna. Można w Polsce budować lepiej, taniej i bardziej efektywnie. Musimy realnie odnieść się do naszych możliwości. Rok temu przy Ministrze Infrastruktury powstała Komisja, która weryfikuje wszystkie projekty, niestety niektóre są już w fazie realizacji i nie można tego zmienić.
Powiat Krośnieński otrzymał 22 mln zł na te rozwiązania, które w 2016, 2017 roku i następnych będą realizowane i będziemy tego pilnować, aby przyśpieszyć realizację tych zadań, które są dla powiatu problemem
.
Poseł zwrócił uwagę na potrzebę likwidacji miejsc niebezpiecznych. – Roczne koszty wszystkich wypadków drogowych kosztują 50 mld zł. W ubiegłym roku na polskich drogach zginęło ponad trzy tysiące osób. Chcemy, aby z roku na rok było mniej ofiar wypadków. Wtedy te pieniądze zostaną w budżecie i zostaną przeznaczone na system komunikacyjny.
Poseł zwrócił również uwagę na problemy z koleją i potrzebę jej reaktywacji. - Przez lata nakłady na kolej były na poziomie 30 procent, a na drogi 70 procent. W tym roku po raz pierwszy jest równowaga po 50 procent. Chcemy, aby część masy towarowej przeniesiono na tory, ale kolej jest na to nieprzygotowana. Po polskich drogach jeździ dziennie 300 tysięcy tirów. Jest to dochodowa gałąź przemysłu dla budżetu państwa. Jednak to musi się zmienić - uważa Bogdan Rzońca. Musimy ożywić torowy transport międzynarodowy. Zapewnił, iż od przyszłego roku powstanie drogowy fundusz dla samorządowców, żeby realnie można było rozwiązywać te drobniejsze z punktu widzenia państwa, ale ważne dla lokalnej społeczności zadania. Będzie to ważna i potrzebna pomoc dla gmin i powiatów.

Zamykając pierwszą część obrad starosta Jan Juszczak podkreślił, że dzisiaj na sesji rozmawiamy o sprawach bardzo istotnych związanych z infrastrukturą drogową w aspekcie nie tylko powiatowym, ale szerszym, połączeń dróg powiatowych z siecią dróg wojewódzkich, krajowych, a nawet w perspektywie budowy S19. - Wszystko co powiat podejmuje poprzez decyzje Rady i Zarządu zmierza do tego żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Bardzo liczymy na to, że powiaty będą zauważane w finansowaniu centralnym, a potwierdzenie że powstanie fundusz drogowy dla samorządów jest bardzo ważną informacją. Każdy samorząd szuka oszczędności, wybiera najlepsze rozwiązania techniczne z równoczesnym zmniejszeniem kosztów. Liczę na to, że ten dialog między samorządami, a Państwa jednostkami i instytucjami będzie zmierzał do tego, aby szukać dobrych rozwiązań. Jesteśmy otwarci na rozmowy - zapewnił starosta.