16 lipca w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację przez samorząd powiatowy "Programu wyrównywania różnic między regionami III".
Umowę zawarto pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez pełnomocników PFRON Macieja Szymańskiego i Małgorzatę Magdoń, a Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez starostę krośnieńskiego Jana Pelczara i wicestarostę Andrzeja Guzika przy kontrasygnacie skarbnika Krystyny Kaszy. O dofinansowanie projektu wystąpił Powiat Krośnieński.

Projekty złożone przez powiat będą realizowane w dwóch obszarach B i D. Obszar "B" odpowiada za likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Dofinansowanie w wysokości 5 838,49 zł (co stanowi 30 % dofinansowania z PFRON) otrzyma gmina Korczyna, która przeznaczy je na potrzeby Szkoły Podstawowej w celu dostosowania placówki do potrzeb jej niepełnosprawnych uczniów.

Z kolei w obszarze "D" dotacja przeznaczona zostanie na likwidację barier transportowych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku. Dzięki dotacji w kwocie 79 200 zł (co stanowi 60 % dofinansowania z PFRON) zostanie zakupiony samochód do transportu niepełnosprawnych uczestników na zajęcia wspierająco - aktywizujące.

- Realizacja tych projektów to wyjście naprzeciw osobom niepełnosprawnym - mówi starosta Jan Pelczar. Powiat Krośnieński w miarę możliwości podejmuje szereg działań w różnych obszarach życia społecznego, w tym również obejmujących likwidację barier architektonicznych i transportowych, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z różnych aspektów życia społecznego i zapobiegać ich całkowitemu wykluczeniu.
Udostępnij ten artykuł znajomym: