16 października w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie odbył się IV Krośnieński Sejmik Senioralny. Dyskutowano o polityce senioralnej miasta, problemach i potrzebach osób starszych.
Była to czwarta edycja Krośnieńskiego Sejmiku Senioralnego. Wzięli w nim udział reprezentanci różnych środowisk senioralnych, przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Krosna.

- To jest dla nas bardzo ważne wydarzenie. Sejmik jest nierozerwalnie związany z tym co obserwujemy w strukturach społecznych mieszkańców Krosna i jakie działania chcemy podejmować w ramach tak zwanej polityki senioralnej. Chodzi oto aby seniorom w Krośnie żyło się jak najlepiej - mówi zastępca prezydenta Krosna Bronisław Baran.

sejmik senioralny w Krośnie

Z danych jakie przedstawił zastępca prezydent wynika, że obecnie ponad 25 procent mieszkańców Krosna to osoby w wieku ponad 60 lat. Jak mówią szacunki, w roku 2040 takich osób będzie 40 procent. Spada także liczba rodzin w modelu wielopokoleniowych i jednocześnie nasila się zjawisko singularyzacji czyli wzrostu odsetek osób starszych, którzy zamieszkują samotnie.

Odpowiedzią krośnieńskiego samorządu na te niepokojące zjawiska jest program "Krosno dla seniora". Przewiduje on m.in. likwidację barier architektonicznych i łatwiejszy dostęp do obiektów użyteczności publicznej, ułatwienie dostępu do lekarzy i rehabilitacji a także wdrożenie teleopieki. Niektóre elementy tego programu zostały już wdrożone, kolejne czekają na wdrożenie.

Podczas sejmiku odbyły się wykłady i prelekcje na temat jakości życia w wieku senioralnym i zmiany nastawienia do tematu testamentu jako jednego z najważniejszych dokumentów pisanych za życia.