Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XXV zdalną sesję Rady. Sesja odbędzie się 28 sierpnia 2020 r. (tj. piątek) o godz. 9.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołów z XXIII zdalnej i XXIV zdalnej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krosna
4. Informacja o aktualnej koncepcji zagospodarowania na cele rekreacyjno-sportowe terenów MOSiR przy ul. Bursaki i przy ul. Legionów.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2020 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XXV/689/20),
5.2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy (projekt Nr XXV/690/20),
5.3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Krosno na rok szkolny 2020/2021(projekt Nr XXV/691/20),
5.4. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 (projekt Nr XXV/692/20),
5.5. zmiany przebiegu drogi gminnej nr 119643 R (ul. Składowa) (projekt Nr XXV/693/20),
5.6. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Krosno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Krosno (projekt Nr XXV/694/20),
5.7. ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego (projekt Nr XXV/695/20),
5.8. wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt Nr XXV/696/20),
5.9. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
5.9.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXV/697/20,
5.9.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXV/698/20),
5.9.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXV/699/20),
5.9.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXV/700/20),
5.9.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXV/701/20),
5.9.6. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXV/702/20),
5.9.7. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXV/703/20),
5.9.8. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXV/704/20),
5.9.9. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXV/705/20),
5.9.10. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXV/706/20),
5.9.11. obciążenia nieruchomości (projekt Nr XXV/707/20),
5.9.12. zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej i sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXV/708/20),
5.9.13. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (projekt Nr XXV/709/20),
5.9.14. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXV/710/20),
5.9.15. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXV/711/20),
5.9.16. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXV/712/20),
5.9.17. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXV/713/20),
5.10. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego (projekt Nr XXV/714/20),
5.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr XXV/715/20),
5.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna” (projekt Nr XXV/716/20),
5.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na pokrycie kosztów produkcji blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających (projekt Nr XXV/717/20),
5.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na prowadzenie przeglądu okresowego wału przeciwpowodziowego na prawnym brzegu potoku Lubatówka w Krośnie (projekt Nr XXV/718/20),
5.15. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XXV/719/20),
5.16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXV/720/20),
5.17. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt Nr XXV/721/20),
5.18. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie (projekt Nr XXV/722/20),
5.19. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie (projekt Nr XXV/723/20),
5.20. rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXV/724/20).
6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.