Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XXVII zdalną sesję Rady. Sesja odbędzie się 30 października 2020 r. (tj. piątek) o godz. 9.00. Prezentujemy porzadek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI zdalnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krosno za rok szkolny 2019/2020.
5. Informacja o zagospodarowaniu nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Gen. J. Hallera.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli funkcjonowania krośnieńskich pływalni (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XXVII/761/20).
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. (projekt Nr XXVII/762/20),
7.2. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2020 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XXVII/763/20),
7.3. ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (projekt Nr XXVII/764/20),
7.4. zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „POLANKA I” ul. Zręcińska (projekt Nr XXVII/765/20),
7.5. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
7.5.1. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXVII/766/20),
7.5.2. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXVII/767/20),
7.5.3. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXVII/768/20),
7.6. zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXVII/769/20),
7.7. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka” (projekt Nr XXVII/770/20),
7.8. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola” (projekt Nr XXVII/771/20),
7.9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Uchwała Krajobrazowa dla miasta Krosna” (projekt Nr XXVII/772/20),
7.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20” (projekt Nr XXVII/773/20),
7.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna” (projekt Nr XXVII/774/20),
7.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu gmin, które powierzą Gminie Miasto Krosno zadania z zakresy utrzymania czystości i porządku” (projekt Nr XXVII/775/20),
7.13. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XXVII/776/20),
7.14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXVII/777/20).
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał: bip.umkrosno.pl

Transmisja na żywo: www.krosno.pl