Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XXXII zdalną sesję Rady. Sesja odbędzie się 26 marca 2021 r. (tj. piątek) o godz. 9.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad – stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI zdalnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie za 2020 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej (projekt Nr XXXII/919/21),
5.2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na lata 2018-2020, stanowiących integralną część projektu „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie) (projekt Nr XXXII/920/21),
5.3. ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr XXXII/921/21),
5.4. zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę siedziby (projekt Nr XXXII/922/21),
5.5. zamiaru likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie (projekt Nr XXXII/923/21),
5.6. ustanowienia pomnika przyrody (projekt Nr XXXII/924/21),
5.7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna na rok 2021” (projekt Nr XXXII/925/21),
5.8. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (projekt Nr XXXII/926/21),
5.9. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
5.9.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXII/927/21),
5.9.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXII/928/21),
5.9.3. obciążenia nieruchomości (projekt Nr XXXII/929/21),
5.9.4. obciążenia nieruchomości (projekt Nr XXXII/930/21),
5.9.5. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXII/931/21),
5.9.6. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXII/932/21),
5.9.7. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXII/933/21),
5.9.8. wniosku o przekazanie nieruchomości (projekt Nr XXXII/934/21),
5.9.9. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości (projekt Nr XXXII/935/21),
5.9.10. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXXII/936/21),
5.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie” (projekt Nr XXXII/937/21),
5.11. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt Nr XXXII/938/21),
5.12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXXII/939/21),
5.13. rozpatrzenia petycji (projekt Nr XXXII/940/21),
5.14. rozpatrzenia petycji (projekt Nr XXXII/941//21),
5.15. rozpatrzenia petycji (projekt Nr XXXII/942//21),
5.16. rozpatrzenia petycji (projekt Nr XXXII/943//21).
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ożywienia lotniska Krosno dla przetestowania popytu na loty pasażerskie.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał: bip.umkrosno.pl

Transmisja: https://bip.umkrosno.pl/Obrady_Rady_Miasta_Krosna