8 kwietnia o godz. 10.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego. Prezentujemy porządek obrad.
W związku z panującym w kraju stanem epidemii obrady będą przeprowadzone w trybie zdalnym (wideokonferencja).

Obrady będą transmitowane na stronie www.powiat.krosno.pl.

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Informacja z działalności w 2020 roku Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
5. Informacja z działalności w 2020 roku Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
6.Informacja z działalności w 2020 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie.
7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (VI)”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej lub jego dodatkowe doposażenie w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2025.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamkniecie XXVII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.