Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XXXIII zdalną sesję Rady. Sesja odbędzie się 26 kwietnia 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 9.00. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII zdalnej sesji Rady Miasta Krosna – protokół dostępny do zapoznania się w Biurze Rady.
4. Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
5. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Krosna.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. uchwalenia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Krosna w wieku 65 lat i więcej na lata 2021-2031 (projekt Nr XXXIII/945/21),
6.2. przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Gminie Miasto Krosno na rok 2021 (projekt Nr XXXIII/946/21),
6.3. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (projekt Nr XXXIII/947/21),
6.4. zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę siedziby (projekt Nr XXXIII/948/21),
6.5. zamiaru likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie (projekt Nr XXXIII/949/21),
6.6. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr XXXIII/950/21),
6.7. pomnika przyrody (projekt Nr XXXIII/951/21),
6.8. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
6.8.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIII/952/21),
6.8.2. sprzedaży nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (projekt Nr XXXIII/953/21),
6.8.3. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXIII/954/21),
6.8.4. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXIII/955/21),
6.8.5. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXIII/956/21),
6.8.6. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXXIII/957/21),
6.8.7. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXXIII/958/21),
6.8.8. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXXIII/959/21),
6.9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna (projekt Nr XXXIII/960/21),
6.10. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (projekt Nr XXXIII/961/21),
6.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Krosna w wieku 65 lat i więcej” (projekt Nr XXXIII/962/21),
6.12. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt Nr XXXIII/963/21),
6.13. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXXIII/964/21).
7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał: bip.umkrosno.pl

Transmisja na żywo: bip.umkrosno.pl/Obrady_Rady_Miasta_Krosna

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.