23 kwietnia o godz. 9:00 odbędą się obrady XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Korczyna w sali widowiskowej Domu Strażaka w Korczynie. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Dekoracja odznaczonych odznakami państwowymi.
4. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
6. Przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
7.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna;
7.3. zmiany uchwały Nr XXX/225/20 w sprawie przejęcia zadania z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych, w granicach administracyjnych Gminy Korczyna;
7.4. przejęcia zadania z zakresu zarządzenia przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza - Krosno, w granicach administracyjnych Gminy Korczyna;
7.5. przystąpienia Gminy Korczyna do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021 r.;
7.6. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród;
7.7. wyrażenia woli przystąpienia sołectwa Kombornia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025;
7.8. stwierdzenia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
8. Uzupełnienie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w tym wybór Przewodniczącego komisji – podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Korczyna za 2020 rok.
11. Przedstawienie sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok z:
a) działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie,
b) realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w gminie Korczyna,
c) działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Korczynie.
12. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
13. Sprawy różne, komunikaty.
14. Zamknięcie obrad sesji.