28 kwietnia o godz. 11:00 w sali Domu Ludowego w Rogach odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności
2. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XL sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy, z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
1) w sprawie zgłoszenia sołectwa Rogi do „Podkarpackiego Programu Odnowy, Wsi na lata 2021-2025",
2) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rogi,
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejsce Piastowe na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii., w tym trybu konsultacji,
4) w sprawie przystąpienia do „Programu Gmina Przyjazna Seniorom — Ogólnopolska Karta Seniora",
5) w sprawie wprowadzenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejsce Piastowe pn. „Miejstecka Karta Dużej Rodziny",
6) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty, za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych i prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tych żłobkach oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat,
7) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
8) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2021 rok,
9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.
6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami.
8. Zamknięcie obrad.