7 czerwca w sali widowiskowej Domu Strażaka w Korczynie odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Korczyna. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
6.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna;
6.3. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Korczyna oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg;
6.4. dopłaty do 1m3 dostarczonej wody;
6.5. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Krosno w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”;
6.6. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021;
6.7. określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Korczyna;
6.8. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Zycha w Korczynie;
6.9. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie;
6.10. przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Korczyna na lata 2022-2031” oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji
6.11. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Korczyna w drodze kupna nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 169/1 położona w miejscowości Korczyna;
6.12. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Korczyna w drodze kupna nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 1350/3 położona w miejscowości Korczyna;
6.13. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
6.14. udzielenia dotacji w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie gminy Korczyna;
6.15. rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego;
6.16. rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionką przeciwko COVID-19 za eksperyment medyczny na ludziach;
6.17. rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko COVID-19;
6.18. rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o publikacji informacji dotyczących COVID-19;
6.19. przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Korczyna na lata 2021-2025.
6.20. stwierdzenia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wybór Przewodniczącego Komisji;
6.21. stwierdzenia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz wybór Przewodniczącego Komisji.
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
8. Dekoracja odznaczonych.
9. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
10. Sprawy różne, komunikaty.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja na żywo: korczyna.bip.gov.pl/

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.