W piątek 25 czerwca 2021 roku o godz. 17:00 odbędzie się XLV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Krosno
w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Krośnie” /przesłane Radnym 22.06.2021 r./.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2022 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie” /przesłane Radnym 22.06.2021 r./.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030/przesłane Radnym 22.06.2021 r./.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 rok na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030/przesłane Radnym 22.06.2021 r./.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/284/2021 Rada Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2021 – 2027/przesłane Radnym 22.06.2021 r./.
9. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Zakończenie sesji.