12 lipca 2021 roku odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Korczyna. Prezentujemy porządek obrad
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji.
6. Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - zmiana uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Korczyna za 2020 rok,
b) debata nad raportem o stanie gminy,
c) podjęcie uchwały dotyczącej wotum zaufania dla Wójta Gminy Korczyna.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2020 rok,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok – podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium dla wójta gminy:
a) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku komisji,
b) podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium dla Wójta Gminy Korczyna.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
10.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna;
10.3. zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Korczyna na lata 2022-2031”;
10.4. upoważnienia Wójta Gminy Korczyna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do przedszkola w Korczynie oraz szkół w Korczynie, Iskrzyni i Komborni, w okresie od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.”, na okres od stycznia do czerwca 2022 roku;
10.5. dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków;
10.6. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Korczyna, w roku szkolnym 2021/2022;
10.7. sprawienia pogrzebu przez Gminę Korczyna;
10.8. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
10.9. określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
10.10. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewid. 268, 320/2 i 321 położone w miejscowości Kombornia oraz nabycie przez Gminę Korczyna w drodze zniesienia współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 321 położona w miejscowości Kombornia.
11. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
12. Sprawy różne, komunikaty.
13. Zamknięcie obrad sesji.