W piątek 5 listopada odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
7. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rymanów prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych wraz z ich elementami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych wraz z ich elementami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych wraz z ich elementami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Iwonicz - Zdrój prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych wraz z ich elementami.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 rok.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie XXXI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.