III sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godzinie 09:00 w sali obrad Rady Miasta Krosna im. Ignacego Łukasiewicza.
Program obrad:
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Krosna.
4. Rozpatrzenie "Raportu o stanie Miasta Krosna za 2023 rok" (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr III/36/24).
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2023 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr III/37/24).
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krosna z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2023 rok.
7. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Krosno za 2023 r.
8. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Krosna za 2023 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr III/38/24).
9. Podjęcie uchwał w sprawach :
9.1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta Krosna (projekt Nr III/39/24),
9.2. zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Krosna (projekt Nr III/40/24),
9.3. zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (projekt Nr III/41/24),
9.4. zmiany uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym (projekt Nr III/42/24),
9.5. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2024 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr III/43/24),
9.6. uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis (projekt Nr III/44/24),
9.7. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr III/45/24),
9.8. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Krosno na rok 2024" (projekt Nr III/46/24),
9.9. przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Krosno i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (projekt Nr III/47/24),
9.10. gospodarki nieruchomościami w sprawach :
9.10.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr III/48/24),
9.10.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr III/49/24),
9.10.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr III/50/24),
9.10.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr III/51/24),
9.10.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr III/52/24),
9.10.6. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr III/53/24),
9.10.7. nabycia nieruchomości (projekt Nr III/54/24),
9.10.8. nabycia nieruchomości (projekt Nr III/55/24),
9.10.9. obciążenia nieruchomości (projekt Nr III/56/24),
9.10.10. obciążenia nieruchomości (projekt Nr III/57/24),
9.10.11. obciążenia nieruchomości (projekt Nr III/58/24),
9.10.12. obciążenia nieruchomości (projekt Nr III/59/24),
9.10.13. zamiany nieruchomości (projekt Nr III/60/24),
9.10.14. wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytej przez Gminę Krosno (projekt Nr III/61/24),
9.10.15. wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytej przez Gminę Krosno (projekt Nr III/62/24),
9.10.16. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr III/63/24),
9.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowej kamienicy mieszczańskiej przy Blich 1 w Krośnie - I etap pracy" (projekt Nr III/64/24),
9.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna w 2025 roku" (projekt Nr III/65/24),
9.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym" (projekt Nr III/66/24),
9.14. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok (projekt Nr III/67/24),
9.15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt Nr III/68/24),
9.16. delegowania radnego do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego (projekt Nr III/69/24),
9.17. pozostawienia wniosku bez rozpoznania (projekt Nr III/70/24).
10. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
11. Odpowiedzi na zapytania.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad i zamknięcie III sesji Rady Miasta Krosna.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.