IV sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 roku o godzinie 16:00.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Rady Gminy Jaśliska.
5. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jaśliska za 2023 r.
7. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
8. Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/.
9. Raport o stanie Gminy Jaśliska za 2023 rok;
a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jaśliska za 2023 rok,
b) debata nad Raportem o stanie Gminy Jaśliska za 2023 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaśliska wotum zaufania
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska
za 2023 rok:
a) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Jaśliska z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2023 rok, sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2023 rok i informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok,
c) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2023 rok
12. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2023 rok
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2024 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2024 - 2033
c) upoważnienia Wójta Gminy Jaśliska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2024
d) zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaśliska
e) określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Jaśliska
f) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jaśliska na lata 2023-2030
g) przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Jaśliska
h) diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Jaśliska
16. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
17. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
18. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.