Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XVIII sesję Rady. Sesja odbędzie się 28 lutego 2020 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta Krosna.
4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.
5. Informacja Prezydenta Miasta o realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia za 2019 r.
6. Analiza wieloletniego planu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi na lata 2016-2020 z uwzględnieniem informacji dotyczącej pozyskiwania lokali.
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
7.1. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (projekt Nr XVIII/559/20),
7.2. zmiany uchwały w sprawie Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 (projekt Nr XVIII/560/20),
7.3. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu (projekt Nr XVIII/561/20),
7.4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (projekt Nr XVIII/562/20),
7.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr XVIII/563/20),
7.6. zmiany uchwały w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia Gminy Krosno do korzystania (projekt Nr XVIII/564/20),
7.7. uchylenia uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objętych przez Gminę Miasto Krosno odbiorem odpadów komunalnych (projekt Nr XVIII/565/20),
7.8. uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Krosno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (projekt Nr XVIII/566/20),
7.9. zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XVIII/567/20),
7.10. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt Nr XVIII/568/20),
7.11. gospodarki nieruchomościami w sprawach :
7.11.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XVIII/569/20),
7.11.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XVIII/570/20),
7.11.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XVIII/571/20),
7.11.4. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (projekt Nr XVIII/572/20),
7.11.5. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości (projekt Nr XVIII/573/20),
7.11.6. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XVIII/574/20),
7.11.7. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XVIII/575/20),
7.12. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (projekt Nr XVIII/576/20),
7.13. zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr XVIII/577/20),
7.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna - bieżąca pielęgnacja" (projekt Nr XVIII/578/20),
7.15. uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja dworca autobusowego przy ul. Kolejowej i Naftowej w Krośnie" (projekt Nr XVIII/579/20),
7.16. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XVIII/580/20),
7.17. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XVIII/581/20),
7.18. zmiany uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Krosna (projekt Nr XVIII/582/20),
7.19. zmiany uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu liczbowego stałych komisji Rady Miasta Krosna (projekt Nr XVIII/583/20),
7.20. zmiany uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Krosna (projekt Nr XVIII/584/20),
7.21. rozpatrzenia petycji (projekt Nr XVIII/585/20).
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał: bip.umkrosno.pl
Udostępnij ten artykuł znajomym: