27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za 2019 rok.
5. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Dukli za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2020,
b) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia lub schronienia z usługami opiekuńczymi,
d) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w roku 2020",
e) przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dukla na lata 2019-2032",
f) wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla położonej w Tylawie, w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (druk nr 149),
g) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na otworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia,
h) przekazania petycji zgodnie z właściwością,
i) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
j) zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
7. Oświadczenia i informacje.
8. Zamknięcie sesji.
Udostępnij ten artykuł znajomym: