26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Jaśliska.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
6. Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustanowienia zobowiązania w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej dofinansowania zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń na zaplecze Sali widowiskowej w Jaśliskach"
b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Daliowa
8. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
9. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Jaśliska za 2019 r.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
Udostępnij ten artykuł znajomym: