XXIV sesja Rady Miejskiej w Rymanowie odbędzie się w piątek 28 lutego o godz. 09:00 w w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie (ul. Mitkowskiego 14a). Prezentujemy porządek obrad.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
- Przyjęcie porządku obrad.
głosowanie za przyjęciem porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Burmistrza Gminy Rymanów z działalności w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania stałych Komisji Rady Miejskiej z działalności w 2019 roku.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2019.
- w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.
- w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa miejscowego, wniesionej przez Panią Renatę Sutor.
- w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2020 roku".
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.