XVI sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 10 marca (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne. Prezentujemy porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym za 2019 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowego zadania.
7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2020 roku";
b) wyrażenia opinii dotyczącej włączenia części Gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno;
c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
9. Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami.
11. Zamknięcie obrad.