Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XIX sesję Rady. Sesja odbędzie się 27 marca 2020 roku (piątek) o godz. 09:00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro). Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad - stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji,
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic,
3.2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna na rok 2020”,
3.3. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
3.3.1. sprzedaży nieruchomości,
3.3.2. sprzedaży nieruchomości,
3.3.3. nabycia nieruchomości,
3.3.4. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
3.3.5. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno,
3.3.6. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno,
3.4. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
3.5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna,
3.6. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
3.7. pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymogów ustawowych,
4. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał: bip.umkrosno.pl

Sesja odbywać się będzie niemal w dotychczasowej formie. Niemniej jednak, zgodnie z wprowadzonymi wytycznymi, podjęte zostaną szczególne środki ostrożności polegające m.in. na zabezpieczeniu większych odległości pomiędzy siedzącymi, obecnymi radnymi. Dodatkowo zostanie wydzielone pomieszczenie dla ewentualnej publiczności, w którym obrady będzie można oglądać online.