29 kwietnia (środa) o godz. 12:00 odbędzie się zdalna XX sesja Rady Miasta Krosna. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miasta Krosna.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. uchwalenia Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2020 rok (projekt Nr XX/597/20),
4.2. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2020 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XX/598/20),
4.3. wystąpienia Gminy Miasto Krosno ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska (projekt Nr XX/599/20),
4.4. likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową (projekt Nr XX/600/20),
4.5. nadania statutu Zespołowi Krytych Pływalni w Krośnie (projekt Nr XX/601/20),
4.6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Przemysłowa II” (projekt Nr XX/602/20),
4.7. zwolnienia z podatku od nieruchomości (projekt Nr XX/603/20),
4.8. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (projekt Nr XX/604/20),
4.9. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości (projekt Nr XX/605/20),
4.10. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
4.10.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XX/606/20),
4.10.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XX/607/20),
4.10.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XX/608/20),
4.10.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XX/609/20),
4.10.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XX/610/20),
4.10.6. zamiany nieruchomości (projekt Nr XX/611/20),
4.10.7. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XX/612/20),
4.11. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt Nr XX/613/20),
4.12. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XX/614/20),
4.13. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XX/615/20).
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

Udostępnij ten artykuł znajomym: