30 kwietnia (czwartek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Rady Gminy im. Franciszka Matusiewicza w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Rozpatrzenie uwag do protokołów z XXIII, XXIV i XXV sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2019 oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Miejsce Piastowe.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Miejsce Piastowe za 2019 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
9. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.
10. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce między sesjami.
12. Zamknięcie obrad.

Udostępnij ten artykuł znajomym: