Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz w latach 2020-2024 będzie pełnił funkcję rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Z krośnieńską uczelnią wyższą związany jest od początków jej istnienia, czyli od 1999 r.
Wybory rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odbyły się 25 czerwca. Kolegium Elektorów zdecydowało, że w kadencji 2020-2024 funkcje rektora będzie pełnił prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz. Dokument o wyborze podpisała przewodnicząca Kolegium Elektorów Karpackiej Państwowej Wyższej Uczelni w Krośnie dr Joanna Kułakowska-Lis. Stanowisko obejmie 1 września 2020 r. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. rozwoju.

Dr hab. profesor nadzwyczajny Zbigniew Barabasz związany jest z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie, czyli - zgodnie z poprzednią nazwą - Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie od początku jej istnienia, czyli od 1 września 1999 roku.

Data ta nie jest jednak początkiem pracy prof. Zbigniewa Barabasza na rzecz krośnieńskiego szkolnictwa wyższego i sportu. Jako asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, a następnie Uniwersytecie Rzeszowskim prowadził wykłady w działającym w Krośnie Kolegium Nauczycielskim, aktywnie uczestniczył w tworzeniu kierunku „Wychowanie fizyczne”, a jako trener klasy pierwszej w piłce nożnej prowadził sześć lat Klub Sportowy „Karpaty” Krosno.

W strukturach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej od początku przyjął liczne obowiązki organizacyjne, pełniąc funkcje kierownicze, kolejno, przez blisko sześć lat Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego, następnie Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej, a od 2012 prorektora – najpierw do spraw studiów, a od 2016 roku do spraw rozwoju.
Zainteresowania badawcze prof. Zbigniewa Barabasza koncentrują się na zjawiskach diagnozowania i treningu sportowego oraz aktywności fizycznej młodzieży szkolnej i akademickiej. Efektem prowadzonych badań była praca doktorska, obroniona w 2007 roku „Transformacja kultury fizycznej w uniwersytetach polskich, w latach 1989–2006”, oraz przewód habilitacyjny, przeprowadzony na Uniwersytecie Preszowskim w grudniu 2012 roku „Wybrane czynniki warunkujące wytrzymałość aerobową 20-letniej młodzieży”.
Profesor Zbigniew Barabasz brał udział w licznych projektach badawczych, dotyczących m.in. przygotowania motorycznego w piłce siatkowej i w piłce nożnej oraz rozwoju sportu akademickiego, również realizowanych wspólnie z uczelniami ze Słowacji i Ukrainy, mającymi na promowanie aktywnego stylu życia i zachowań zdrowotnych na terenie regionów transgranicznych.

Ośmiokrotnie był inicjatorem i organizatorem Forum Sportu i Wychowania fizycznego, adresowanych do nauczycieli powiatu krośnieńskiego oraz trzech ogólnopolskich konferencji naukowych.
Kandydat pełni też funkcje społeczne: wiceprezesa Zarządu Środowiskowego AZS w Rzeszowie oraz wiceprezesa Podkarpackiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej.

Za swoje działania Zbigniew Barabasz został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złota Odznaką Akademickiego Związku Sportowego. W swoim dorobku naukowo-dydaktycznym posiada ponad 60 publikacji i artykułów naukowych.