Na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych została rozpatrzona i oceniona Koncepcja Programowa budowy S19 Miejsce Piastowe – Dukla. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację zadania w systemie projektuj-buduj.
Na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych rozpatrzono i oceniono Koncepcję Programową z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Miejsce Piastowe - węzeł Dukla o dł. ok. 10,1 km. Udział w posiedzeniu, głównie za pośrednictwem środków teleinformatycznych, wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA, wykonawcy, organów administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji zainteresowanych ocenianym zadaniem inwestycyjnym, a także ekspertów w zakresie osuwisk.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie poinformowała, że ramach Koncepcji Programowej przewidziano budowę drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z węzłem drogowym Dukla, Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP) Równe kat. I, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (3 estakady, 5 wiaduktów, 6 mostów, 1 przejście górne dla dużych zwierząt, 2 przejścia dolne dla średnich zwierząt, 1 przejście dolne dla małych zwierząt, 2 przepusty), urządzeniami BRD oraz urządzeniami ochrony środowiska, przebudową i rozbudową kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudową i budową infrastruktury technicznej.


Dużym wyzwaniem dla wykonawcy, czyli IVIA S.A. było przeprowadzenie badań w tak różnorodnym i skomplikowanym pod względem geologicznym terenie. W zakresie rozpoznania geologicznego podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Warte podkreślenia jest także to, że wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, zaproponowano rozwiązania projektowe węzła Dukla (węzeł typu karo) umożliwiające późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej nr 19 i drogi powiatowej nr 1956R, ale także drogi wojewódzkiej nr 993.
Ogłoszenie przetaragu na realizację zadania w systemie projektuj-buduj zaplanowano jeszcze w tym roku.