Jest pięciu chętnych na opracowanie dokumentacji (wykonanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych) dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie poinformowała, że w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego złożonych zostało piec ofert.

Najniższa i najwyższa oferta


Najniższą ofertę na kwotę 11 488 200,00 zł złożyło konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy). Pozostałe oferty: Mosty Katowice - 11 998 781,61 zł; IVIA - 13 790 760,00 zł; Sweco Engineering - 13 794 485,67 zł; Multiconsult Polska - 12 846 120,00 zł.

Jakie kryteria?


Joanna Rarus z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie poinformowała, że przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert: cena (60 proc.), doświadczenie zespołu projektowego (20 proc.), doświadczenie zespołu geologicznego (12 proc.) i doświadczenie projektanta zabezpieczenia osuwisk (8 proc.).

Jedna z ośmiu na Podkarpaciu


Obwodnica Miejsca Piastowego jest jedną z ośmiu inwestycji realizowanych na Podkarpaciu w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

- To nowe zadanie, dla którego rozpoczynamy proces inwestycyjny. Głównym celem studium korytarzowego (SK) i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), a następnie dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w uzyskanej DŚU - tłumaczy Joanna Rarus.

Droga klasy GP


Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego, w tym: budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond); budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu; budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową; budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego; budowę urządzeń ochrony środowiska; przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej; budowę oświetlenia drogowego; organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

System "Projektuj i buduj"


Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, gdyż istniejąca DK28 stanowi jedną z dróg krajowych prowadzących transport z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią, tj. do przejścia granicznego w Medyce.

- Realizacja obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości: Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni odciążenie miejscowości z ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo, nowa droga usprawni transport samochodów osobowych na kierunku Jasło - Sanok, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wymienionych miejscowości - podkreśla Joanna Rarus.