Urząd Miasta Krosna zaprasza mieszkańców do zgłaszania propozycji nazwy dla ulicy, która znajduje się na terenie przyłączonym do Krosna od 1 stycznia 2021 r.

Odcinek drogi przyłączonej do Krosna ma długość ok. 400 m i łączy się z ul. gen. W. Sikorskiego.

- Badanie opinii dotyczy nadania nowej nazwy dla odcinka ulicy Grunwaldzkiej, który przed zmianą granic był położony w Krościenku Wyżnym. Konieczne jest jego przemianowanie, gdyż Grunwaldzka to jedna z krośnieńskich ulic w dzielnicy Suchodół - tłumaczy dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.Proponując nazwę należy kierować się kilkoma zasadami: nazwy nie mogą być myląco podobne do już istniejących; należy je podawać według zasad pisowni polskiej; nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego; nie należy nadawać nazw pochodzących od nazwisk lub pseudonimów osób żyjących; przy nadawaniu nazw upamiętniających osoby, w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę osoby zasłużone dla Krosna i regionu, zaleca się zachowanie zgodności nazw z tradycją i historią Krosna, a także zachowanie zgodności z dotychczasową tematyką nazewnictwa w danej części miasta.Sugestie mieszkańców będą wzięte pod uwagę na dalszych etapach procedury nadawania nazwy, którymi są: rozpatrzenie i zaopiniowanie propozycji przez Komisję ds. nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej; zaopiniowanie przez Radę Dzielnicy Krościenko Niżne; podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy przez Radę Miasta Krosna, do której należy ostateczna decyzja.Każdy może zgłosić propozycję nowej nazwy poprzez Portal Konsultacji Społecznych, a pomysły można zgłaszać do 5 lutego br.- Serdecznie zapraszam mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w procesie nadawania nazwy dla ulicy, wzdłuż której położona jest nowa część Krosna, objęta ambitnymi planami rozwoju infrastruktury drogowej oraz terenów inwestycyjnych - zachęca Tomasz Soliński.Propozycję nowej nazwy można zgłosić poprzez: Portal Konsultacji Społecznych.