Osoby bezrobotne, poszukujące pracy i pracodawcy mogą skorzystać ze środków, którymi dysponuje PUP w Krośnie. Na co mogą przeznaczyć pieniądze?

Na ostatnim posiedzeniu Powiatowa Rada Rynku Pracy w Krośnie zaakceptowała propozycje podziału środków Funduszu Pracy (FP) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2021 roku.


W ramach FP z dostępnych środków mogą skorzystać osoby bezrobotne i pracodawcy. Są one przeznaczone na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, m.in. na organizację staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy refundację utworzenia dodatkowych miejsc pracy. W roku 2021 z FP dla Powiatu Krośnieńskiego została przyznana kwota w wysokości 8 593 510 zł. Z tej puli przeznaczono 1 570 374 zł na realizację projektu w ramach RPO WP 2014-2020. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przeznaczono kwotę 2 636 187 zł. Pierwszy projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia. Zakłada aktywizację 84 bezrobotnych poprzez udział w stażach, przyznanie dotacji i doposażenia nowych miejsc pracy. Z kolei program POWER skierowany jest do osób młodych (do 30 roku życia), które będą mogły skorzystać ze staży, dotacji, doposażenia dodatkowych miejsc pracy oraz bonów na zasiedlenie. W bieżącym roku z dostępnych środków w ramach realizowanych programów, zakłada się aktywizację 686 osób, z czego najwięcej skorzysta ze staży - 194 osoby, z dotacji 87, a z doposażenia nowych miejsc pracy 140.


W związku z sytuacją wywołaną pandemią rząd wprowadził nowe rozwiązania prawne w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Nałożyły one na urzędy pracy dodatkowe zadania mające na celu ochronę miejsc pracy i udzielanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. W roku ubiegłym PUP w Krośnie realizował zadania w ramach Tarczy antykryzysowej COVID – 19 z której udzielono 6420 mikropożyczek na kwotę blisko 32 mln zł oraz dofinansowań dla przedsiębiorców samozatrudnionych w wysokości ponad 7 mln zł.


Ponadto w ramach realizowanego wsparcia udzielono dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na kwotę ponad 23 mln zł, a pomocą objęto 5 192 osoby. Środki przeznaczono także dla organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych w wysokości prawie 1,2 mln i pomocą objęto 364 osoby. Wypłacono także dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców na kwotę 585 tys. zł dla 117 przedsiębiorców.


Inną formą wsparcia finansowego są środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W roku bieżącym na działania w ramach KFS, PUP w Krośnie ma do dyspozycji 400 tys. zł. Z przyznanych środków pomocą będzie można objąć około 100 osób. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 musiały ograniczyć swoją działalność, pracowników służb medycznych, osób po 45 roku życia.


- Samorząd Powiatu Krośnieńskiego popiera każdą formę wsparcia na aktywizację osób bezrobotnych, która pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Dostępne środki staramy się wykorzystać jak najefektywniej, by w ten sposób zmotywować osoby bezrobotne do podjęcia zatrudnienia. Zachęcamy także pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy. Kryzys wywołany pandemią w roku ubiegłym zmienił sytuację na rynku pracy. Dzięki rządowemu wsparciu w ramach Tarczy antykryzysowej udało się uratować wiele lokalnych małych i średnich firm, które nadal mogą funkcjonować - powiedział wicestarosta Andrzej Guzik, przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krośnie.