W oczyszczalni ścieków powstał między innymi kolejny reaktor biologiczny oraz osadnik wtórny. Ich dobudowa zapewnia stabilność pracy oraz wymagany poziom parametrów technologicznych i środowiskowych.

Aktualnie trwająca modernizacja, której zakończenie planowane jest w bieżącym roku, ukierunkowana jest głównie na rozbudowę części biologicznej oczyszczalni ścieków oraz modernizację istniejących obiektów technologicznych w ciągu ściekowym.Modernizacja oczyszczalni w Krośnie

Reaktor biologiczny

Najważniejszym nowym obiektem jest reaktor biologiczny, który zwiększył o 1/3 wydajność i przepustowość oczyszczalni, z zachowaniem stabilnych parametrów pracy przy jednoczesnym spełnieniu parametrów jakościowych oczyszczonych ścieków odprowadzanych do odbiornika.


- Nowy, trzeci z kolei, reaktor biologiczny został już uruchomiony i pracuje od czerwca 2020 roku. Działa jako układ, składający się z komór beztlenowych, komory anoksycznej, zmiennego i ciągłego napowietrzania, i służy do efektywnego usuwania zanieczyszczeń organicznych i biogennych, czyli związków azotu i fosforu, ze ścieków - mówi Łukasz Karamus, kierownik Oczyszczalni Ścieków w Krośnie.


Nowo powstały reaktor ma pełne opomiarowanie, które umożliwia sterowanie automatyczne procesem biologicznego oczyszczania ścieków. Ponadto doposażony jest w dwie stacje magazynowo-dozujące do chemicznego wspomagania procesu oczyszczania ścieków.


Modernizacja oczyszczalni w Krośnie

Nowoczesny osadnik wtórny

Nowym obiektem, który pojawił się w krośnieńskiej oczyszczalni, jest też trzeci z kolei osadnik wtórny. Jego kubatura oraz wielkość są takie same jak dwóch istniejących osadników, jednak wyposażony jest w inny, nowoczesny i mniej awaryjny układ zgarniania osadów. W taki układ, po wykonanej modernizacji, wyposażone zostaną również dwa pozostałe obiekty.


- W osadniku wtórnym następuje oddzielenie oczyszczonych ścieków od osadu czynnego w wyniku sedymentacji osadu i ścieki oczyszczone odpływają już do rzeki. Natomiast osad zatrzymany w osadniku wtórnym wraca z powrotem na reaktor biologiczny i bierze udział w biologicznym oczyszczaniu ścieków - tłumaczy kierownik.


Modernizacja oczyszczalni w Krośnie

Rygorystyczne warunki środowiskowe

Ponadto, w ramach trwającej od 2017 r. modernizacji, wybudowana została krata rzadka, która zabezpiecza kratę gęstą przed uszkodzeniami i wyłapuje duże elementy. Nowy jest też zbiornik retencyjny wód ociekowych z odwadniania osadów ściekowych oraz dwa nowe grawitacyjne zagęszczacze osadu wstępnego, które pozwalają w znacznej ilości usunąć wodę z osadu podawanego do procesu fermentacji. Kolejnym nowym urządzeniem jest płuczka piasku, której zadaniem jest oczyszczanie zatrzymanego w procesie oczyszczania ścieków piasku, dzięki czemu uzyskiwany jest piasek o dobrych parametrach, z bardzo niską zawartość substancji organicznych.


- Proces modernizacyjny oczyszczalni ścieków jest o tyle utrudniony, że prace budowlane i remontowe prowadzone są na czynnym obiekcie. Staraliśmy się zaplanować roboty tak, by zachować płynność funkcjonowania oczyszczalni i nie przerywać pracy zakładu. To spowodowało jednak, że modernizacja jest mocno rozciągnięta w czasie, bo oczyszczalnia nawet podczas modernizacji musi spełniać rygorystyczne warunki środowiskowe, a to wymaga szczególnej ostrożności przy planowaniu i realizacji takich prac - mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.Modernizacja oczyszczalni w Krośnie

Obecnie w oczyszczalni prowadzone są prace nad systemem sterowania i monitoringu wszystkich procesów technologicznych. Po zakończeniu modernizacji, co planowane jest w II połowie br., oczyszczalnia będzie mniej uciążliwa dla otoczenia, a jej praca stabilna i bezawaryjna.


34 mln zł

Koszt modernizacji oczyszczalni ścieków to ponad 34 mln zł (brutto). Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym dotacja do zmiany klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.