Gminy z powiatu krośnieńskiego, gdzie funkcjonowały wcześniej Państwowe Gospodarstwa Rolne, starają się o rządowe wsparcie ze specjalnego funduszu. Które gminy złożyły wnioski i na jakie zadania?

Zakończył się nabór wniosków o wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.Ile pieniędzy?


Rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ma wynieść łącznie w skali kraju 250 mln zł. Gmina mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji to 50 tys. zł, natomiast maksymalna 5 mln zł (górna wartość jest obowiązująca także w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku).Na co dotacje?


Dotacje mogą być przeznaczone na wszelkie inwestycje i zadanie inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w szczególności na budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich i innych. Katalog zadań inwestycyjnych, na które gmina może przeznaczyć środki jest otwarty. Dodatkowo, ze środków można będzie sfinansować lub dofinansować modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.Procedura


Wnioski w pierwszej kolejności były opiniowane przez oddziały terytorialne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (w zakresie potwierdzenia zlokalizowania inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały PGR-y), po czym gmina składała kompletny wniosek do wojewody. Wnioski będą oceniane przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego powołaną przy Prezesie Rady Ministrów. Premier, na podstawie rekomendacji działającej przy nim Komisji, będzie składał dyspozycję wypłaty środków.Duże zainteresowanie na Podkarpaciu


Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała, że na Podkarpaciu program ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem samorządów.- W ramach tego naboru, za pośrednictwem wojewody, zostało skierowane 240 wniosków na łączną kwotę prawie 400 mln zł. Pokazało to ogromne oczekiwania i potrzeby jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie - stwierdziła wojewoda Ewa Leniart.17 wniosków z gmin powiatu


Wnioski złożone przez gminy z powiatu krośnieńskiego:Gmina Chorkówka

- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 1 14438R Draganowa przysiółek Zapłocie na długości 622 metrów (szacowany koszt inwestycji – 233 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 233 000 zł).- Przebudowa boiska asfaltowego na wielofunkcyjne boisko z nawierzchni tartanowej o wymiarach 30 m x 14 m wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Draganowej (szacowany koszt inwestycji – 236 640 zł; wnioskowane dofinansowanie – 236 640 zł).- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 1 14450 R Bóbrka – Zręcin na długości 898 m w miejscowości Bóbrka – skrót z Bóbrki do Zręcina (szacowany koszt inwestycji – 414 318 zł; wnioskowane dofinansowanie – 414 318 zł).Gmina Dukla

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Równe i podłączenie jej do sieci uzdatniania wody w Wietrznie (szacowany koszt inwestycji – 1 593 741,96 zł; wnioskowane dofinansowanie – 1 593 741,96 zł).- Zakończenie budowy i oddanie do użytkowania remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie. Budowa remizy jest na etapie stanu surowego otwartego. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie instalacji elektrycznej (w tym inst. fotowoltaiczna 9 kW), sanitarnej i c.o., wykonanie tynków, posadzek, docieplenia ścian i stropów. Zaplanowano również wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku: chodniki, plac manewrowy i droga dojazdowa (szacowany koszt inwestycji – 1 364 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 1 364 000 zł).- Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z dokończeniem budowy projektowanych odcinków oświetlenia ulicznego w 12 miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Dukla. Zaplanowano wymianę 660 opraw oświetleniowych z wysięgnikami oraz budowę 7 odcinków oświetlenia ulicznego, w ramach którego zostaną zamontowane nowe słupy, lampy z wysięgnikami oraz rozdzielnice sterowania oświetleniem ulicznym (szacowany koszt inwestycji – 1 373 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 1 373 000 zł).Gmina Iwonicz-Zdrój

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Iwoniczu polegająca na rozbudowie kuchni i pomieszczeń magazynowych, budowie klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych, przebudowie części dachu, otworów okiennych i drzwiowych, remoncie piwnic, I piętra oraz poddasza (szacowany koszt inwestycji – 4 250 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 3 000 000 zł).Gmina Jaśliska

- Przebudowa ogrodzenia na oczyszczalni ścieków w Moszczańcu i Szklarach oraz stacji uzdatniania wody w Szklarach; utwardzenie terenu na terenie oczyszczalni ścieków w Moszczańcu i Szklarach; przebudowa wylotu ścieków na oczyszczalni ścieków w Moszczańcu; przebudowa drogi do oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody Szklarach; przebudowa, termomodernizacja i wyposażenie budynku stacji uzdatniania wody w Szklarach; budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Moszczańcu i Szklarach oraz stacji uzdatniania wody w Moszczańcu i Szklarach w systemie zaprojektuj i wybuduj (szacowany koszt inwestycji – 2 700 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 2 700 000 zł).- Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, montaż instalacji OZE oraz termomodernizacja świetlic w Moszczańcu i Szklarach wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicach tych miejscowościach poprzez utwardzenie terenu oraz budowę i przebudowę urządzeń służących turystyce i rekreacji (placów zabaw) w systemie zaprojektuj i wybuduj (szacowany koszt inwestycji – 800 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 800 000 zł).- Przebudowa drogi powiatowej nr 2116R Jaśliska – Czeremcha – Granica Państwa w miejscowości Lipowiec oraz przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w Szklarach (szacowany koszt inwestycji – 1 500 000zł; wnioskowane dofinansowanie – 1 500 000 zł).Gmina Jedlicze

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Moderówka w oparciu o istniejącą dokumentację, rurociągów tłocznych, dwóch lokalnych przepompowni ścieków oraz przygotowanie projektu technicznego, uzyskanie zgód na realizację odcinka o długości ok. 500 metrów i jego wykonanie (szacowany koszt inwestycji – 1 900 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 1 900 000 zł).- Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G114729R oraz drogi gminnej o nr G114655R w Moderówce wraz z budową oświetlenia drogowego odcinków dróg gminnych G114729R, G114655R i G114652R oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej w Moderówce wraz z montażem urządzeń sterujących (szacowany koszt inwestycji – 1 380 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 1 380 000 zł).- Poprawa infrastruktury drogowej oraz budowa oświetlenia drogowego w Jaszczwi w zakresie przebudowy dróg wewnętrznych zlokalizowanych na kilku działkach oraz budowa oświetlenia drogowego drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce Jaszczwi wraz montażem szafy z układem sterującym (szacowany koszt inwestycji – 1 720 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 1 720 000 zł).Gmina Miejsce Piastowe

- Przebudowa nieużytkowanego pierwszego piętra budynku przy stadionie wiejskim w Rogach pod potrzeby wielofunkcyjnej sali do ćwiczeń w zakresie zajęć ogólnorozwojowych, tanecznych, fitnessu, siłowni wraz z wyposażeniem (szacowany koszt inwestycji – 300 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 270 000 zł).- Budowa budynku wielofunkcyjnego przy zewnętrznym kompleksie rekreacyjno-sportowym w Miejscu Piastowym. W budynku znajdą się szatnie wraz z zapleczem sanitarnym i pralnią, sala spotkań dla mieszkańców, zaplecze kuchenne, magazyny oraz ogólnodostępne sanitariaty dla kibiców i użytkowników pumptracka oraz kompleksu rekreacyjnego (szacowany koszt inwestycji – 1 000 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 900 000 zł).- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji kolejowej w Targowiskach wraz z zakupem wyposażenia. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Nieużytkowany budynek ma być przeznaczony na nową filię biblioteki w Targowiskach, przestrzeń wystawową dla ekspozycji prac lokalnych twórców i artystów oraz lokale dla bieżącej działalności lokalnych organizacji pozarządowych. Gmina posiada dokumentację projektową oraz niezbędne pozwolenia (szacowany koszt inwestycji – 3 670 364,64 zł; wnioskowane dofinansowanie – 3 303 328,18 zł).Gmina Rymanów

- Budowa wodociągu we Wróbliku Szlacheckim i w Milczy do zaopatrzenia gospodarstw domowych, działalności gospodarczej i rolniczej, obiektów użyteczności publicznej, celów przeciwpożarowych gdzie brak jest gminnej sieci wodociągowej (szacowany koszt inwestycji – 5 000 000 zł; wnioskowane dofinansowanie – 5 000 000 zł).~Ktoś tam

06-03-2021 13:18 10 55

Będziecie widzieć dofinansowanie - jak świnia niebo..
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.