Ponad 70 mln zł wyniosła wartość inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku przez Krośnieński Holding Komunalny. Mimo pandemii Covid-19 i lockdownu w kraju.

W 2020 r. spółce udało się zakończyć kilka dużych i znaczących dla Krosna oraz jego mieszkańców inwestycji, których wartość została oszacowana na ponad 70,5 mln zł.Kumulacja prac w 2020 r.


- Rekordowe wydatki to efekt wielu lat pracy nad różnymi projektami oraz kumulacji ich realizacji w roku 2020. Rekordowa wysokość nakładów inwestycyjnych to również efekt naszych aktywnych działań w celu pozyskiwania finansowania, w formie dotacji, na realizowane przedsięwzięcia o charakterze nie tylko już miejskim, ale często też regionalnym. Zrealizowane zadania inwestycyjne oraz pozyskane dotacje są bez wątpienia dużym sukcesem naszej spółki oraz naszych pracowników, którzy z wielkim zaangażowaniem pracują nad wieloma różnymi projektami - mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.Modernizacja ZUO


Największe nakłady inwestycyjne zostały zaangażowane w Zakład Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej, gdzie zmodernizowana i rozbudowana została część mechaniczna instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz wybudowana została całkiem nowa instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów. Wartość nakładów w 2020 r. to blisko 36 mln zł, przy czym wartość całkowita inwestycji to ok. 86 mln zł. Dodatkowo, przy ZUO powstał nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na którego budowę spółka przeznaczyła w ub. roku blisko 2,3 mln zł, przy całkowitej wartości nakładów ok. 6 mln zł. Dopełnieniem inwestycji zrealizowanych w 2020 r. dla potrzeb Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów był zakup nowego sprzętu oraz specjalistycznych maszyn do obsługi instalacji przetwarzania odpadów oraz rozpoczęcie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 650 kW na zrekultywowanej części składowiska.PSZOK ZUO Krosno
PSZOK ZUO

Ekologiczne ciepło dla Krosna


Inwestycje w Oddziale Energetyki Cieplnej przy ul. Sikorskiego wyniosły ogółem w 2020 r. ponad 11 mln zł, z czego blisko 7 mln zł wydatkowano w ub. roku na budowę nowego kotła biomasowego, który stał się nowym źródłem ekologicznego ciepła dla Krosna. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to ok. 10 mln zł. Kluczowym przedsięwzięciem, na które spółka wydała ponad 2 mln zł, była przebudowa sieci c.o. w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Grodzkiej i Piastowskiej. W ub. roku rozpoczęta została również budowa nowej magistrali c.o., łączącej ul. Lewakowskiego i ul. Tysiąclecia, na co Krośnieński Holding Komunalny przeznaczył już ok. 800 tys. zł.Oczyszczalnia ścieków w Krosnie
Oczyszczalnia ścieków

Nowy reaktor biologiczny


W ramach działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ponad 4 mln zł spółka zainwestowała w 2020 r. w trwającą modernizację oczyszczalni ścieków, gdzie wybudowany został m.in. nowy reaktor biologiczny oraz dokonano szeregu przedsięwzięć związanych z pełną hermetyzacją procesów prowadzonych w oczyszczalni w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowych tego obiektu. Ponadto, spółka zainwestowała ponad 2 mln zł w rozdział kanalizacji ogólnospławnej na os. Tysiąclecia, blisko 3,4 mln zł w budowę nowego zbiornika do magazynowania wody przy ul. Okrzei oraz ok. 2 mln zł w zakup specjalistycznego samochodu WUKO, do czyszczenia kanalizacji. Przy Zakładzie Uzdatniania Wody w Sieniawie wybudowana została natomiast instalacja fotowoltaiczna o mocy 125 kW.Nowy budynek


W 2020 r. zakończyła się również budowa nowego budynku administracyjnego przy ul. Fredry 12, na którą w minionym roku Holding przeznaczył ok. 4 mln zł.Rekord w pozyskanych dotacjach


Rok 2020 był rekordowy także pod względem wartości pozyskanych dotacji, które wyniosły w sumie ok. 42,5 mln zł. Dodatkowo do tej sumy dochodzą środki krajowe, z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Rzeszowie, ok. 8,5 mln zł tzw. pożyczek preferencyjnych zwrotnych, z których część będzie mogła być w przyszłości, pod koniec spłacania, umorzona. W porównaniu do ostatnich 10 lat jest to najwyższa kwota, przekraczająca o 10 mln zł rekordowy dotychczas pod tym względem rok 2012, kiedy to spółka pozyskała ponad 32 mln zł dotacji.Fotowoltaika Sieniawa
Fotowoltaika Sieniawa

Największe wsparcie finansowe trafiło na modernizację i rozbudowę instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w ramach realizacji projektu – Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego – I etap, na budowę nowego kotła na biomasę w Elektrociepłowni „Łężańska” oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, czyli trwającą modernizację oczyszczalni ścieków.Setny milion środków unijnych


Ilość i wysokość dotacji pozyskanych przez spółkę to efekt wielu lat pracy wyspecjalizowanych podmiotów oraz sztabu zaangażowanych ludzi. To w 2020 r. na konto Spółki wpłynął setny milion pozyskanych środków unijnych.- Rok 2020 był rokiem szczególnym, jeśli chodzi o skalę pozyskania środków unijnych w ujęciu historycznym - potwierdza Krzysztof Ronowski, specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE oraz kierownik Zespołu ds. Finansowych i Realizacji Projektu JRP w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym.