23 kwietnia o godz. 9:00 odbędą się obrady XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Korczyna w sali widowiskowej Domu Strażaka w Korczynie. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Dekoracja odznaczonych odznakami państwowymi.
4. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
6. Przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
7.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna;
7.3. zmiany uchwały Nr XXX/225/20 w sprawie przejęcia zadania z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych, w granicach administracyjnych Gminy Korczyna;
7.4. przejęcia zadania z zakresu zarządzenia przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza - Krosno, w granicach administracyjnych Gminy Korczyna;
7.5. przystąpienia Gminy Korczyna do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021 r.;
7.6. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród;
7.7. wyrażenia woli przystąpienia sołectwa Kombornia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025;
7.8. stwierdzenia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
8. Uzupełnienie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w tym wybór Przewodniczącego komisji – podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Korczyna za 2020 rok.
11. Przedstawienie sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok z:
a) działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie,
b) realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w gminie Korczyna,
c) działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Korczynie.
12. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
13. Sprawy różne, komunikaty.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.