Z inicjatywy starosty krośnieńskiego odbyło się spotkanie, którego celem było wypracowanie jednego wariantu przebiegu obwodnicy gminy Miejsce Piastowe. Jakie jest stanowisko w tej sprawie?
Spotkanie zorganizowane 19 lipca w Starostwie Powiatowym w Krośnie było pokłosiem przeprowadzonych konsultacji społecznych z samorządami przez które planowane są proponowane cztery warianty budowy nowej obwodnicy.

- Spotkaliśmy się dzisiaj, aby wybrać najkorzystniejszy dla społeczeństwa i najmniej inwazyjny dla środowiska wariant przebiegu obwodnicy - podkreślił starosta Jan Pelczar, witając zaproszonych gości.

Głos zabrali przedstawiciele poszczególnych samorządów.

- Inwestycja jest dla nas bardzo ważna. Zawiera się w planach strategicznych rozwoju miasta i włączenia Krosna w układ komunikacyjny budowanej S-19 węzeł Iskrzynia. Dla nas wariant 1a i wariant 1 jako całość stanowi w pełni funkcjonalny układ komunikacyjny. W opinii naszych ekspertów ten wariant wydaje się optymalny i zabezpiecza interesy naszych mieszkańców - podkreślił zastępca prezydenta Krosna Tomasz Soliński.

Burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój Witold Kocaj jako najkorzystniejszy dla gminy wskazał wariant nr 4, jednak podkreślił, że należy patrzeć na całość i łatwość wykonania inwestycji. - Sądzę, że wariant nr 1 lub podwariant 1a byłby najmniej niekorzystny i najłatwiejszy do wykonania - stwierdził Witold Kocaj.

W podobnym tonie wypowiedział się burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec. - Gmina Rymanów od 1965 roku czeka na obwodnicę. My jesteśmy gminą turystyczno-uzdrowiskową i chcielibyśmy zachować ten status. Optymalnym dla nas rozwiązaniem jest wariant 1a, który zakłada najmniej problematyczną wersję budowy obwodnicy. Wówczas DK 28 stanie się drogą wojewódzką i będzie odciążona od ruchu tranzytowego. Wariant 1 z przewagą 1a jest najbardziej racjonalnym rozwiązaniem - podkreślił Wojciech Farbaniec.

Rozmowy w starostwie powiatowym w Krośnie

Starosta sanocki Stanisław Chęć, wójt gminy Zarszyn Magdalena Gajewska i sekretarz gminy Besko Kazimierz Wolański przedstawili wspólne stanowisko opowiadając się za wariantem nr 1, od węzła Iskrzynia i z możliwością wydłużenia obwodnicy do miejscowości Pisarowce, a najlepiej do początku obwodnicy Sanoka (ronda św. Andrzeja Boboli). Jak przyznał starosta sanocki jest to także stanowisko mieszkańców gmin powiatu sanockiego i lokalnych przedsiębiorców, którzy upominają się o ten odcinek drogi.

Z kolei zastępca wójta gminy Miejsce Piastowe Magdalena Hec-Mrozek zaproponowała przebieg obwodnicy w wariancie 2 z wpięciem do węzła Miejsce Piastowe i dojazdem do węzła Iskrzynia drogą S-19 i wpięcie do podwariantu nr 1.

Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnego stanowiska, w którym samorządy rekomendują wariant 1 łącznie z podwariantem 1a, które podpisali: zastępca prezydenta Krosna Tomasz Soliński, starosta krośnieński Jan Pelczar, burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec, wójt gminy Zarszyn Magdalena Gajewska, starosta sanocki Stanisław Chęć, sekretarz gminy Besko Kazimierz Wolański, burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Witold Kocaj. Podpisu pod dokumentem nie złożyła Magdalena Hec-Mrozek.

Stanowisko zostanie przesłane do Ministerstwa Infrastruktury i Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie.

Stanowisko Samorządów zainteresowanych przebiegiem obwodnicy Gminy Miejsce Piastowe

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy proponowanych rozwiązań projektowych dotyczących budowy nowej obwodnicy gminy Miejsce Piastowe w ciągu drogi krajowej DK 28, Samorządy rekomendują wariant 1 łącznie z podwariantem 1a

Uzasadnienie
Proponowana trasa od Krosna (ul. Bieszczadzka) poprzez ulicę Sikorskiego w kierunku węzła S19 w Iskrzyni do miejscowości Nowosielce do drogi DK 28, wg naszego rozeznania jest najbardziej korzystna ze względów ekonomicznych, społecznych i technicznych.
Jednocześnie proponujemy przedłużenie przebiegu trasy wariant 1 od m. Nowosielce i włączenie się do drogi DK 28 za przejazdem kolejowym w m. Pisarowce.
Przyjmując wariant 1a istnieje możliwość połączenia proponowanego rozwiązania do drogi krajowej DK 28 pomiędzy Miejscem Piastowym a Iwoniczem. Trasa wariant 1a omija gęstą sieć zabudowy, w tym obszary szczególnie chronione (obszary Natura 2000 w okolicy m. Ladzin, pomiędzy Rymanowem a Beskiem, Przełom Wisłoka, Obszary Ochrony Krajobrazu poniżej m. Zarszyn) w przeciwieństwie do wariantów 2, 3 i 4, które przebiegają w najbliższym otoczeniu w/w obszarów.
Proponowane rozwiązania w części południowej drogi krajowej DK 28 (warianty 2,3 i 4) wg naszego rozeznania generować będą wyższe koszty, gdyż niezbędna będzie budowa nowych i przebudowa istniejących obiektów inżynieryjnych (tunele, wiadukty, mosty) z uwagi na występujące różnice terenów (góry, doliny i gęsta sieć zabudowy w rejonie miejscowości: Miejsce Piastowe, Iwonicz, Rymanów, Besko, Zarszyn).