Radni gminy Krościenko Wyżne na sesji 31 sierpnia jednogłośnie przyjęli oświadczenie, w którym kategorycznie sprzeciwiają się jednemu z planowanych wariantów przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego.

Stanowisko z 19 lipca

Sprawa "Podwariantu 1a" stała się głośna po spotkaniu, które odbyło się 19 lipca z inicjatywy starosty krośnieńskiego z udziałem samorządowców z powiatu krośnieńskiego i sanockiego. Było ono pokłosiem przeprowadzonych konsultacji społecznych z samorządami przez które planowane są proponowane cztery warianty budowy nowej obwodnicy. Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnego stanowiska, w którym samorządy rekomendują "Wariant 1" łącznie z "Podwariantem 1a". Stanowisko podpisali: zastępca prezydenta Krosna Tomasz Soliński, starosta krośnieński Jan Pelczar, burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec, wójt gminy Zarszyn Magdalena Gajewska, starosta sanocki Stanisław Chęć, sekretarz gminy Besko Kazimierz Wolański, burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Witold Kocaj. Podpisu pod dokumentem nie złożyła zastępca wójta gminy Miejsce Piastowe Magdalena Hec-Mrozek.

Uzasadnienie "Wariantu 1a"

W stanowisku czytamy między innymi, że "przyjmując wariant 1a istnieje możliwość połączenia proponowanego rozwiązania do drogi krajowej DK 28 pomiędzy Miejscem Piastowym a Iwoniczem. Trasa wariant 1a omija gęstą sieć zabudowy, w tym obszary szczególnie chronione (obszary Natura 2000 w okolicy m. Ladzin, pomiędzy Rymanowem a Beskiem, Przełom Wisłoka, Obszary Ochrony Krajobrazu poniżej m. Zarszyn) w przeciwieństwie do wariantów 2, 3 i 4, które przebiegają w najbliższym otoczeniu w/w obszarów.

Proponowane rozwiązania w części południowej drogi krajowej DK 28 (warianty 2,3 i 4) wg naszego rozeznania generować będą wyższe koszty, gdyż niezbędna będzie budowa nowych i przebudowa istniejących obiektów inżynieryjnych (tunele, wiadukty, mosty) z uwagi na występujące różnice terenów (góry, doliny i gęsta sieć zabudowy w rejonie miejscowości: Miejsce Piastowe, Iwonicz, Rymanów, Besko, Zarszyn)”.


Sprzeciw Miejsca Piastowego

Przeciwko "Wariantowi1a" zaprotestowali radni gminy Miejsce Piastowe i wójt Dorota Chilik. Ich zdaniem najkorzystniejszym będzie „Wariant nr 1” z modyfikacją polegającą na włączeniu obwodnicy do drogi ekspresowej S-19 (tj. utworzenie podwęzła pomiędzy węzłem Miejsce Piastowe a węzłem Iskrzynia) i następnie kontynuacja "Wariantem nr 1".

- Przebieg zaproponowanego wariantu omija gęstą sieć zabudowy i rozwija tereny gminy pod względem inwestycyjnym i mieszkaniowym. W chwili obecnej jest bardzo duże natężenie ruchu w Miejscu Piastowym, a to m.in. z uwagi na duży tranzyt krajowy i międzynarodowy, natomiast przez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miejscowości oraz połączenie obwodnicy z drogą ekspresową S-19, zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z centrum na obrzeża miejscowości - czytamy w stanowisku Rady Gminy Miejsce Piastowe.

Wójt Mateusz Liput odczytuje oświadczenie
Wójt Mateusz Liput odczytał swoje oświadczenie w sprawie planowanego przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego

Wypaczona idea obwodnicy

Oświadczenie sprzeciwiające się "Podwariantowi 1a" wydał również wójt gminy Krościenko Wyżne Mateusz Liput.

- Sadzę, iż budowa obwodnicy Miejsca Piastowego nie powinna wykraczać swoim zasięgiem na terytoria miejscowości innych gmin. Tak kluczowa dla miejsteckiego samorządu inwestycja, powinna znajdować się właśnie na terenie gminy Miejsce Piastowe. Pragniemy jeszcze raz zwrócić uwagę na fakt, iż nazewnictwo realizowanego zadania wskazuje jasno, że projektowana droga ma zostać obwodnicą Miejsca Piastowego, a nie obwodnicą gminy Miejsce Piastowe. Warto nadmienić, że wjazd planowanego podwariantu 1a do węzła Iskrzynia w ciągu drogi S-19 nie przeniesie ruchu z kierunku takich gmin jak Rymanów, Iwonicz-Zdrój czy Dukla, na te tereny, gdyż kierowcy opuszczający trasę S-19 na węźle Miejsce Piastowe udadzą się do Krosna dotychczasową drogą, biegnącą przez centrum Miejsca Piastowego. Podwariant 1a kłóci się także z ideą obwodnicy, która powinna przebiegać poza terenami zabudowanymi - powiedział wójt Mateusz Liput.

Także zdaniem radnych gminy Krościenko Wyżne "Podwariant 1a" nie spełnia warunków obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu DK28, jak również nie jest z nią w żaden sposób związany. Nie rozwiązuje też problemu ruchu przez rondo w Miejscu Piastowym.
W uzasadnieniu do przegłosowanej uchwały radni przytoczyli szereg argumentacji, że jest to złe rozwiązanie. Proponowany przebieg trasy "Podwariantu 1a" przez gminę Krościenko Wyżne wchodząc w osiedle przy ulicy Grunwaldzkiej i Brzozowskiej kłóci się z ideą obwodnicy, która ma przebiegać poza terenami zabudowanymi. Wersja ta zakłada natomiast ingerencję w tereny inwestycyjne i zabudowy mieszkalnej w Krościenku Wyżnym. Tereny te zostaną, na liczne prośby mieszkańców, zostaną przekształcone na obszar zabudowy jednorodzinnej. Procedury z tym związane już trwają.

Gmina podzielona na dwie części

- Prowadzenie budowy obwodnicy Miejsca Piastowego jak zostało to zaprojektowane w "Podwariancie 1a" jest dla naszej gminy rozwiązaniem skrajnie niekorzystnym, bowiem podzieli naszą niewielką gminę na dwie części uniemożliwiając mieszkańcom wzajemną komunikację, dostęp do instytucji publicznych, szkoły, kultury, obiektów sportowych - czytamy w uzasadnieniu.

Leśniczy Piotr Żywiec
Leśniczy Piotr Żywiec mówił o zagrożeniach jakie może przynieść budowa obwodnicy na terenach bogatych przyrodniczo

Ingerencja w tereny zielone

"Podwariant 1a", zdaniem radnych, budzi też niepokój pod kątem ochrony środowiska naturalnego, gdyż planowana trasa mocno ingeruje w tereny zielone, tereny zalesione wraz z miejscami pamięci (Mała Dębina, Księży Las wraz z cmentarzem cholerycznym), tereny rekreacyjne, retencji wód. Sprzeciw dla planów tego wariantu wyraziło na piśmie Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina" z Krościenka Wyżnego. Zdaniem członków stowarzyszenia, planowany pas drogowy zająłby sporo terenów zielonych, w tym lasów i obszarów podmokłych o dużym znaczeniu dla bioróżnorodności. Spowodowałby też w środowisku niewątpliwą szkodę przyrodniczą, bardzo trudną do zrekompensowania, co już w fazie projektów będzie dużą przeszkodą dla inwestora.

Kwestie związane z ochroną przyrody poruszył też na sesji leśniczy Piotr Żywiec. Wymienił między innymi wiele gatunków ptaków i zwierząt, często pod ochroną, nawet z tzw. czerwonej księgi, które żyją i rosną w miejscu planowanej obwodnicy.

Zbulwersowani radni

Mieszkańcy gminy Krościenko Wyżne są zbulwersowani faktem, że podczas spotkania konsultacyjnego 8 lipca br. podano dalsze terminy konsultacji na wiosnę przyszłego roku, natomiast w trybie pilnym 19 lipca zorganizowano w Starostwie Powiatowym w Krośnie spotkanie, gdzie zaproszeni samorządowcy wypracowali stanowisko forsując "Wariant 1" oraz "Podwariant 1a". Nie zostało ono poparte przez głównego beneficjenta, gminę Miejsce Piastowe.

- Niepokojącym jest również kwestia braku zaproszenia na to spotkanie dla jakiegokolwiek przedstawiciela gminy Krościenko Wyżne. Oznacza to, że dla organizatorów poznanie naszego stanowiska w sprawie planowanej na naszym terenie ponad 3,6 km odcinka drogi przecinającej gminę na poł nie było mile widziane. Naszym zdaniem podejmowanie tak ważnych decyzji inwestycyjnych musi się odbywać n zasadzie poszanowania wszystkich stron - stwierdzili radni w uzasadnieniu.

Radni postulują, by usunąć z prac planistycznych budowy obwodnicy Miejsca Piastowego wariantu przebiegającego przez teren gminy Krościenko Wyżne, oznaczonego jako "Podwariant 1a".

Wicestarosta Andrzej Guzik
Wicestarosta Andrzej Guzik na sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne

Zmiana stanowiska władz powiatu

Uczestniczący w sesji wicestarosta Andrzej Guzik podkreślił, że kwestia ta słusznie budzi uzasadnione wątpliwości i sprzeciw ze strony mieszkańców gminy Krościenko Wyżne.

Poinformował też, że protesty jakie docierały z gmin Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne oraz przeprowadzane analizy spowodowały, że 31 sierpnia Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przyjął jednogłośnie stanowisko w sprawie obwodnicy Miejsca Piastowego.
Czytamy w nim, że "ze względu na konieczność zmniejszenia natężenia ruchu drogowego w centrum Miejsca Piastowego oraz zapewnienia rozwoju Powiatu Krośnieńskiego optymalnym wariantem przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego jest wariant nr 1 z całkowitym pominięciem podwariantu 1.
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego stoi również na stanowisku, że dla prawidłowego funkcjonowania ruchu drogowego na terenie powiatu i miasta Krosna koniecznym jest:
1.Wydłużenie istniejącej w obrębie miasta Krosna drogi dwujezdniowej w ciągu DK 28 i polaczenie jej z planowana obwodnicą.
2.Podłączenie planowanej obwodnicy do węzła Miejsce Piastowe projektowanej drogi ekspresowej S19”.


Wyjaśnił też, że potocznie używany jest zwrot "Podwariant 1a", natomiast w uchwale zarządu jest "Podwariant 1".

- Wynika to z tego, że w oficjalnych dokumentach GDDKiA występuje zwrot "Podwariant 1", nie ma natomiast "Podwariantu 1a". Dla nas jest nie do przyjęcia rozwiązanie, że obwodnica Miejsca Piastowego miałaby w ten sposób ingerować w istniejącą i potencjalna zabudowę Krościenka Ważnego - zaznaczył wicestarosta Andrzej Guzik.

Ankieta

Czy budowa obwodnicy Miejsca Piastowego jest potrzebna?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki ankiety~Korczyniak

02-09-2021 11:17 10 34

Ciekawe gdzie jest mój wczorajszy komentarz?
Do nowo budowanych domów też trzeba jakoś dojechać.
Odpowiedz

~dziadek

02-09-2021 10:35 9 28

Owszem jest mi przykro, że wraz z decyzją o budowie obwodnicy, czy innej drogi szybkiego ruchu. Muszą być zburzone niektóre budynki i ja rozumiem obawy właścicieli. Ale istnieje coś takiego jak prawo wyższej konieczności. Więc trzeba się z tym pogodzić i przyjąć na klatę. Na pewno wszystkim osobom zostaną wypłacone odszkodowania.
Odpowiedz

~Juro23

01-09-2021 18:13 9 28

Ciekawe dziadku czy jak byś miał rozpoczętą budowę albo już zbudowany dom 50 m od tej drogi to też byś był taki przychylny tej inwestycji :) kupujesz ziemię dajesz za nią kupe kasy a potem się okazuje że robią ci drogę szybkiego ruchu zaraz kolo ciebie :) obwodnicę miejsca piastowego która nawet nie idzie koło miejsca piastowego :)
Odpowiedz

~dziadek

31-08-2021 14:48 9 41

Typowe wiejskie podejście do wszystkiego co nowe: "NIE". Dlaczego NIE? Ponieważ bo tak! Proszę nie słuchać zaściankowych malkontentów i robić swoje. Przez takich filozofów zatrzymają subwencje.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.