Krośnieński Holding Komunalny zakończył największy do tej pory program inwestycyjny w historii spółki. Kosztował ponad 105 mln zł.
W Krośnie zakończyła się, trwająca blisko cztery lata modernizacja i rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów (dawny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów) przy ul. Białobrzeskiej 108.

Porozumienie 28 samorządów

Projekt "Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego - I etap" realizowany był przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny w ramach współpracy 28 samorządów. Zawarły one z miastem Krosnem porozumienie, na mocy którego powierzyły miastu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Projekt swoim zasięgiem objął około 350 tys. mieszkańców południowej części województwa podkarpackiego z gmin: Besko, Brzozów, Bukowsko, Cisna, Chorkówka, Domaradz, Dukla, Dydnia, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jasienica Rosielna, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Komańcza, miasto Krosno, Krościenko Wyżne, Lesko, Lutowiska, Miejsce Piastowe, Olszanica, Rymanów, Sanok, miasto Sanok, Tarnowiec, Wojaszówka, Zagórz i Zarszyn.

Uczestnicy spotkania
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wielu samorządów

Przeniesienie na inny poziom

Oficjalne zakończenie kompleksowej modernizacji instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów odbyło się 4 października.

Prezydent Krosna Piotr Przytocki podkreślił, że realizacja tego projektu i pozyskanie wielomilionowych dofinansowań było możliwe dzięki współpracy 28 samorządów.

- Efektem tego jest efektywny system zagospodarowania odpadów, który udało nam się stworzyć dla mieszkańców tej części Podkarpacia. Dziękuję za to kolegom samorządowcom. Inwestycje realizowane w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów przenoszą nas na inny poziom w zakresie zagospodarowania odpadów i świadomości ekologicznej - powiedział prezydent Piotr Przytocki.

Prezydent przypomniał też wydarzenie sprzed 15 lat. We wrześniu 2006 r. w tym samym miejscu został otwarty Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, a decyzję o jego budowie podjęła Rada Miasta Krosna w 2000 roku.

Tak wyglądało otwarcie ZUO w Krośnie w 2006 roku: Otwarcie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

- Dzisiaj ta hala, która otwieraliśmy przed 15 laty, jest wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia, które segregują odpady i wydzielają z masy śmieciowej to, co jest najbardziej wartościowe. Funkcje, które ma wypełniać ten zakład doskonale wpisują się w prawo gospodarki odpadowej i normy środowiskowe, które będą obowiązywać nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej - dodał Piotr Przytocki.

Piotr Przytocki
Prezydent Krosna Piotr Przytocki

Wielki sukces

Uczestniczący w otwarciu Dominik Bąk, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w warszawie podkreślił, że nowoczesna, wydajna gospodarka obiegu zamkniętego jest jednym z kluczowych obszarów wspieranych przez Fundusz.

- Bez zintegrowanego szczelnego systemu nie uda się w pel ni zagospodarować odpadów i redukować ilości materiałów trafiających na wysypiska śmieci. Tym bardziej cieszą efekty projektu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, w ramach którego nastąpiło zarówno dostosowanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych do wymogów prawa unijnego jak i krajowego, jak zwiększenie strumienia odpadów kierowanych do procesu ponownego użycia, recyklingu i odzysku - podkreślił wiceprezes Dominik Bąk.

Jerzy Borcz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego zaznaczył, że dzisiejsza uroczystość jest świętem miasta Krosna oraz województwa podkarpackiego.

- Jest to ogromny sukces zarówno władz miasta Krosna, jak i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, a przede wszystkim to sukces mieszkańców Krosna, którzy będą mogli oddychać czystszym powietrzem - zaznaczył Jerzy Borcz.

Jerzy Borcz
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz

Gratulacji złożyli też między innymi posłanka Joanna Frydrych, przewodniczący Rady Miejskiej w Krośnie Zbigniew Kubit, Kamila Kurowska-Gabryś - dyrektor zarządzający firmy SAFEGE, a w imieniu samorządów - burmistrz Rymanowa Wojciech Farbaniec.

- Inwestycja ta praktycznie załatwia temat odpadów w naszych gminach przez kilkanaście, a może i kilkadziesiąt lat. Podpisaliśmy to porozumienie, bo mamy świadomość, że gospodarka odpadami jest jedną z najważniejszych dziedzin, którą zajmujemy się teraz. Będzie to również wyzwanie na przyszłość- powiedział burmistrz Wojciech Farbaniec.

Modernizacja i rozbudowa instalacji

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym projektu była rozbudowa i modernizacja części mechanicznej instalacji oraz budowa całkowicie nowej, w pełni hermetycznej, części biologicznej. Wszystko po to, by Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie pracowało w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, nie były uciążliwe zapachowo dla mieszkańców i otoczenia, a także spełniało obowiązujące normy, standardy i wymagania środowiskowe. Nadrzędnym celem było efektywne zagospodarowanie odpadów dostarczanych do instalacji w Krośnie z terenu miasta i 27 gmin.

Nadzór inwestorski nad całością prac związanych z kompleksową modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych pełnił Inżynier Kontraktu, którym była firma SAFEGE S.A.S.

Automatyzacja części mechanicznej


Powstała w dużej mierze zautomatyzowana sortownia odpadów, usprawniająca proces sortowania i maksymalizująca odzysk surowców. Infrastruktura tej części została wyposażona w nowoczesny system wentylacji do oczyszczania powietrza, który sprawił, że praca obiektu stała się neutralna dla otoczenia. Nowa linia sortownicza wyposażona w innowacyjne technologie zwiększyła nie tylko moce przerobowe instalacji, ale też poprawiła jakość i zwiększyła ilość odzyskiwanych surowców wtórnych. Zastosowane technologie oraz optoseparatory i pozostałe urządzenia, pozwalają "odzyskać" z dostarczonych do instalacji odpadów niemal wszystkie surowce, które nadają się do recyklingu. Zastosowana technologia sprawia, że obecnie pracownicy jedynie kontrolują automatyczny system segregowania odpadów oraz "doczyszczają" odpady w specjalnych kabinach sortowniczych.

- Praca instalacji ukierunkowana została na maksymalizowanie odzysku i segregację odpadów, a także usprawnienie procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie oraz na ilość wydzielanych frakcji materiałowych. Instalacja pracuje już od kilku miesięcy i praca ta potwierdza, że był to dobry kierunek modernizacji. Zwiększyliśmy ilości przetwarzanych odpadów, ale przede wszystkim istotnie zwiększyliśmy odzyski surowców i materiałowe z dostarczanego do naszej instalacji strumienia odpadów - poinformował Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Janusz Fic
Instalacja nie jest uciążliwa dla otoczenia, zaznaczył prezes Janusz Fic (pierwszy z lewej)

Wykonawcą modernizacji i rozbudowy mechanicznej części instalacji była firma Sutco Polska z Katowic.

Hermetyzacja części biologicznej

W ramach projektu powstała całkowicie nowa, wybudowana od podstaw, część biologiczna instalacji. Składa się ona z 22 hermetycznych bioreaktorów, w których procesy biologicznego przetwarzania odpadów prowadzone są w warunkach tlenowych, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii. Instalacja wyposażona została w system hermetyzacji procesów oraz w płuczkę wodną i biofiltr do czyszczenia powietrza procesowego, które pozbawione zostało uciążliwości zapachowych. W nowej instalacji przetwarzana jest wyłącznie frakcja biologiczna wydzielona ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebrane odpady zielone i biodegradowalne, z których Regionalne centrum Odzysku Odpadów w Krośnie, produkuje kompost ogrodniczy dostępny dla mieszkańców.

- Zależało nam bardzo na wyeliminowaniu jakichkolwiek uciążliwości procesów biologicznych prowadzonych dla otoczenia. Po kilku miesiącach pracy tej instalacji mogę powiedzieć, że się nam to udało. Praca instalacji jest w pełni efektywna, a hermetyczna instalacja w połączeniu z systemem oczyszczania powietrza po procesach biologicznych wyeliminowały jakiekolwiek uciążliwości naszej instalacji dla otoczenia. To jest nasz duży sukces i bardzo się z tego cieszę - zaznaczył prezes Janusz Fic.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę AK Nova z Poznania.Nowoczesny PSZOK

Na terenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów powstał też nowoczesny i przestronny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jego funkcjonalność i organizacja pracy, umożliwia oddawania około 20 różnych frakcji odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez mieszkańców Krosna. Infrastrukturę uatrakcyjnia ekologiczna ścieżka edukacyjna przeznaczona do zajęć plenerowych i warsztatów promujących ideę selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, a także strefa napraw i wydawania rzeczy używanych, kore nie straciły wartości użytkowej i mogą być dalej używane.

- Zależało nam, aby PSZOK był wizerunkową inwestycją całego projektu. Nasz punkt pracuje już od ponad roku i myślę, że ocena jego pracy jest pozytywna. Potwierdzeniem jest bardzo duży przyrost ilości mieszkańców, którzy korzystają naszych usług oraz ich pochlebne opinie - dodała Dorota Kornasiewicz, kierownik Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie.

Wykonawca była firma KPB - Budownictwo.

Mechaniczne sortowanie śmieci

Nowy sprzęt i maszyny

Na potrzeby zmodernizowanej i rozbudowanej instalacji nowoczesny sprzęt specjalistyczny, kory dodatkowo usprawnia pracę instalacji, zarówno w jej części mechanicznej, jak i biologicznej.

Energia ze słońca

Na zrekultywowanym składowisku odpadów wybudowana została farma fotowoltaiczna o mocy 650 kW. W trakcie realizacji są kolejne instalacje fotowoltaiczne wraz z systemem magazynowania energii. Po zakończeniu tych inwestycji Regionalne Centrum Odzysku Odpadów będzie dysponowało instalacjami fotowoltaicznymi o łącznej mocy 1,1 MW.

Projekt z dofinansowaniem

Realizacja projektu wartego ponad 105 mln zł była możliwa dzięki finansowemu z zewnątrz. Dotacja z funduszy europejskich wyniosła ponad 57,8 mln zł. Poza dofinansowaniem unijnym projekt był realizowany w oparciu o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 18,7 mln zł.

Co w II etapie?

Aktualnie Krośnieński Holding Komunalny przystąpił do realizacji II etapu projektu. W jego ramach na terenie Elektrociepłowni Krosno powstanie Blok Energetyczny opalany paliwem wytworzonym z pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Na jego realizację spółka otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 11 mln zł.

~diabloo

04-10-2021 23:08 6 30

12 nożyczek to tak średnio ale mili Państwo co najbardziej cieszy .Brak klechy.Brawo Krosno.Może będzie jeszcze normalnie w naszym Kraju,w Krośnie ,Brawo Panie Prezydencie
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.