Krosno otrzymało pieniądze z Funduszy Norweskich na przedsięwzięcia poprawiające jakość życia, wdrażane we współpracy z dziewięcioma partnerami. Zobacz listę projektów.
W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu "Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO", realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny. Podpisy pod dokumentem złożyli wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz zastępca prezydenta Krosna Tomasz Soliński i skarbnik Marcin Połomski.

Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2024 r. Jego całkowita wartość wynosi 17 mln 757 tys. zł. Wydatki kwalifikowalne obejmują 15 mln 328 tys. zł i są dofinansowane w 100% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zgodnie z regulaminem konkursu, 60% środków musiało być przeznaczone na działania inwestycyjne, a 40% na działania tzw. miękkie z tym, że partnerzy w projekcie nie mogą realizować zadań inwestycyjnych.

Prezydent Krosna Piotr Przytocki podkreśla, że projekt łączy w sobie bardzo wiele aspektów, które jako jedna całość mają sprawić, że nasze miasto będzie coraz bardziej atrakcyjne do życia, rozwoju, prowadzenia biznesu.

- Jego trzon stanowią działania skierowane do ludzi młodych, a także dotyczące pobudzania lokalnej przedsiębiorczości oraz budowania "zielonego", przyjaznego miasta. Największymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi są: wyczekiwana przez mieszkańców budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż Wisłoka, utworzenie miejsca spotkań dla młodzieży w ścisłym centrum miasta oraz powstanie nowych parków i miejsc do spędzania wolnego czasu. Ponadto, wraz z naszymi partnerami, przygotowaliśmy całą gamę bardzo atrakcyjnych przedsięwzięć miękkich - mówi prezydent Piotr Przytocki.

Partnerzy realizują szereg działań na rzecz mieszkańców Krosna w różnych obszarach, począwszy od kultury, poprzez przedsiębiorczość, sport, aktywizację młodzieży.

- Chciałbym podkreślić, że projekt powstawał w sposób oddolny, z udziałem mieszkańców, instytucji, organizacji pozarządowych i w ten sam sposób będzie realizowany - dodaje zastępca prezydenta Tomasz Soliński.

Zaznacza, że zostanie zrealizowanych wiele zadań w urzędzie, których celem jest podniesienie sprawności funkcjonowania urzędu.

- Ma tutaj na myśli kwestie związane z zarządzeniem strategicznym, zarządzaniem projektowym, poprawą dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Chcemy pogłębiać procesy, w których mieszkańcy będą mieli większy udział - podkreśla Tomasz Soliński.


Udział w realizacji Planu Rozwoju Instytucjonalnego dla Krosna, w charakterze doradczym, weźmie udział Miasto Gdynia. Gdynia podzieli się doświadczeniami w zakresie wdrażania standardów dostępności, dialogu i partycypacji społecznej oraz wzmacniania instytucjonalnego organizacji pozarządowych.

- Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie czy Związek Gmin Norweskich znajdzie dla nas miasto partnerskie w Norwegii przy realizacji tego projektu - zaznacza zastępca prezydenta Krosna.

Pieniądze na zdania będą uruchamiane sukcesywnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Lista przedsięwzięć, jakie zostaną zrealizowane w ramach projektu, zarówno przez miasto, jak i przez partnerówMIASTO KROSNO
Przedsięwzięcia Planu Rozwoju Lokalnego:
Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok - powstaną ścieżki rowerowo-spacerowe o długości ok. 2,2 km, wraz z małą architekturą i urządzeniami rekreacyjnymi w strefach wypoczynku. Trasa przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie Wisłoka, między ulicami Bursaki, Legionów, Okrzei, Cichą.
Parki kieszonkowe jako zielone MIKROśnieńskie strefy wypoczynkowe - obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu osiedli mieszkaniowych lub dróg publicznych. Będą to mikro-parki wypoczynkowo- rekreacyjne przy ul. Lwowskiej i Piastowskiej. Koncepcja ich zagospodarowania powstanie z udziałem mieszkańców, w procesie partycypacji społecznej. Parki kieszonkowe to miejsca, w których mieszkańcy będą mogli poczuć się jak we własnym ogrodzie - pełnym kolorowych kwiatów i zieleni drzew, gdzie każda osoba, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie.
Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego - w otoczeniu ogródków działkowych przy ul. Chopina powstanie park o powierzchni 0,7 ha, o funkcjach: wypoczynkowej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej, w tym wykorzystującej hortiterapię - na części parku zostanie urządzony ogród sensoryczny dla osób niepełnosprawnych. Projekt obejmuje m.in. budowę altany, pomostów, ciągów pieszych, wykonanie suchej rzeki, montaż małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni.
"Sami o Sobie" - utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży - opracowanie dokumentacji technicznej, prace inwestycyjne w zabytkowych piwnicach kamienicy Rynek 6 oraz realizacja inicjatyw młodzieżowych. Centrum Aktywności Młodzieży to miejsce spotkań, także nieformalnych, rozwijania pasji, nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń. Młodzież będzie uczestniczyła w każdym etapie projektowania, a jej uwagi i sugestie zostaną wzięte pod uwagę przy ustalaniu sposobu zagospodarowania obiektu, w tym aranżacji wnętrz. Miejsce zostanie wyposażone we wszystkie niezbędne elementy, m.in.: meble, dekoracje, sprzęt nagłaśniający, sprzęt agd i rtv, sprzęt teleinformatyczny. Młodzież będzie także kształtować program i samodzielnie organizować wydarzenia, przy wsparciu opiekunów. Przewidziane są m.in. zajęcia warsztatowe, fora młodzieżowe, koncerty, pokazy filmów, wystawy, spotkania czytelnicze i poetyckie, ogólnopolska giełda projektów młodzieży i dla młodzieży, młodzieżowy TEDx.
Skuteczne planowanie kariery zawodowej jako zwiększenie szans na rynku pracy - kompleksowe działania w zakresie doradztwa zawodowego. W ramach przedsięwzięcia przewidziano szkolenia kadry pedagogicznej, zakup pomocy dydaktycznych oraz realizację warsztatów z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Ponadto zostaną zorganizowane pikniki edukacyjne, festiwale nauki i techniki, spotkania z przedsiębiorcami, a także kampania społeczna promująca kształcenie w zawodach technicznych, potrzebnych na lokalnym rynku pracy.
Krośnianie krośnianom - warsztaty tradycji - międzypokoleniowe warsztaty z zakresu kultury ludowej i tradycyjnej, realizowane w Etnocentrum ziemi Krośnieńskiej. Ich celem jest rozbudzanie poczucia tożsamości lokalnej i regionalnej. Punktem wyjścia do realizacji przedsięwzięcia będą badania terenowe - poszukiwanie zasobów kultury tradycyjnej w dzielnicach, które kiedyś nie należały administracyjnie do granic naszego miasta (Białobrzegi, Polanka, Turaszówka, Suchodół, Krościenko Niżne). Następnie zostaną zorganizowane różnego rodzaju warsztaty, m.in. zielarskie, ornitologiczne, muzyczne, a także potańcówki i koncerty.

Przedsięwzięcia Planu Rozwoju Instytucjonalnego:
Krosno - miasto inteligentnie zarządzane - wzmocnienie zarządzania strategicznego i budowanie systemu kontroli strategicznej - zakup oprogramowania oraz wdrożenie procedur systemowego zarządzania procesami, projektami, programami oraz portfelami o charakterze kompleksowej zmiany organizacyjnej, obejmującej wymiary: kultury organizacyjnej, kompetencji zarządczych, struktury organizacyjnej, zasad i procedur działania, dokumentów wspartej nowoczesnymi systemami wspomagającymi zarządzanie i komunikację.
Dom wartości - kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach - wypracowanie katalogu najważniejszych wartości dla kultury organizacyjnej Miasta Krosna, aktualizacja i dostosowanie obowiązujących procedur do katalogu wartości. Przedsięwzięcie przyczyni się do podniesienia jakości usług świadczonych dla mieszkańców.
E-Urząd - cyfrowa transformacja administracji Krosna - wirtualne biuro obsługi mieszkańców - przedsięwzięcie obejmuje m.in.: promocję e-usług wśród mieszkańców, , utworzenie chatbota dla obsługi mieszkańców na stronie internetowej Urzędu Miasta, rozwój usług związanych z prezentacją otwartych danych.
Profesjonalny urzędnik - przegląd i doskonalenie systemu zarządzania kompetencjami - celem przedsięwzięcia jest poprawa skuteczności realizacji zadań, zwiększenie zdolności instytucjonalnych i kompetencji lokalnej administracji oraz doskonalenie usług publicznych. Składają się na nie: audyt kompetencji i potrzeb szkoleniowych, opracowanie katalogu kluczowych kompetencji, realizacja programu szkoleń oraz wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami w Urzędzie Miasta Krosna.
Krosno - miasto dostępne dla każdego - wdrożenie standardów dostępności - przeprowadzenie audytu dostępności przestrzeni miejskiej i usług publicznych, szkolenia warsztatowe z dostępności dla pracowników Urzędu Miasta, spółek miejskich i jednostek organizacyjnych oraz opracowanie strategii poprawy dostępności w Krośnie.
Wykonanie ortofotomapy, modelu 3D i numerycznego modelu terenu dla obszaru Miasta Krosna - powstanie kompletna platforma do badania i analizy obiektów w przestrzeni dwuwymiarowej i trójwymiarowej. Najnowocześniejszym i posiadającym największą funkcjonalność elementem jest model 3D, który oprócz informacji przestrzennej przedstawia także inne atrybuty obiektów, np. strukturę powierzchni, czy jej barwę.
Aktywni obywatele i silne organizacje pozarządowe - program wzmocnienia instytucjonalnego NGO - rozwój Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, zwiększenie poziomu współpracy organizacji pozarządowych, a jednocześnie wyposażenie lokalnych liderów w narzędzia, dzięki którym będą kreować oddolne inicjatywy i działania prorozwojowe dla miasta, realizowane przez samych mieszkańców. Przedsięwzięcie przewiduje m.in. organizację szkoleń, warsztatów, konsultacji dla organizacji pozarządowych w panelach tematycznych, organizację wizyt studyjnych i Forum Inicjatyw Lokalnych.
Miasto Przedsiębiorczych. Utworzenie Krośnieńskiej Rady Biznesu - powołanie ciała doradczego prezydenta miasta, skupiającego zaangażowanych społecznie przedstawicieli przedsiębiorców, którzy zostaną włączeni w procesy wspólnego wypracowywania rozwiązań dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w mieście oraz usług publicznych dla biznesu.
Dialog samorządu z interesariuszami, aktywizacja mieszkańców i zwiększenie efektywności partycypacyjnych metod realizacji działań - realizacja szeregu działań mających na celu poprawę dialogu społecznego poprzez wzmocnienie kompetencji i zwiększenie świadomości w zakresie prowadzenia dialogu, zarówno wśród pracowników samorządu jak i interesariuszy, a także utworzenie Inkubatora Innowacji - formuły pozwalającej na stałe tworzenie, rozwijanie i monitorowanie skuteczności form partycypacji społecznej.

KARPACKA PAŃSTOWA UCZELNIA W KROŚNIE
Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka - głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających kompetencje poszukiwane przez pracodawców. Zadanie będzie realizowane we współpracy z przedsiębiorcami, którzy dzięki dualnemu systemowi kształcenia będą mieli realny wpływ na kształcenie przyszłych pracowników. Studenci studiów dualnych, poprzez możliwość pogłębiania efektów kształcenia w trakcie realizacji staży w realnym środowisku pracy, będą lepiej przygotowani do wykonywania powierzonych im zadań zawodowych.
Popularyzacja nauki wśród uczniów szkół podstawowych - rozbudzanie zainteresowań technicznych, informatycznych, matematyczno - przyrodniczych oraz kompetencji w zakresie kreatywności, innowacyjności i krytycznego myślenia, poprzez innowacyjne zajęcia w KPU. Młodzież z krośnieńskich szkół podstawowych będzie mogła uczestniczyć m.in. w warsztatach z programowania i robotyki, przedsiębiorczości, matematyki, eksperymentów przyrodniczych, ekologii.
Zdobywaj doświadczenie i umiejętności z KPU w Krośnie - zajęcia dla młodzieży szkół średnich, mające na celu rozwijanie kompetencji technicznych, informatycznych i zwiększanie szans na rynku pracy. Obejmują przede wszystkim: inspirujące i pobudzające intelektualnie wykłady, organizację hackatonów - maratonów programistycznych, konkursy "escape room", konkursy dla przyszłych inżynierów, zawody e-sportowe, olimpiady tematyczne i współpracę kół naukowych ze szkołami.
Młodzi bliżej biznesu - realizacja zadania ma na celu powiązanie systemu edukacji z potrzebami lokalnej gospodarki: większe zorientowanie uczelni na kształcenie praktyczne, wzrost inicjatyw start-upowych i działalności gospodarczej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów i studentów, umacnianie współpracy z przedsiębiorcami. Uczelnia zorganizuje targi pracy oraz seminaria branżowe na styku edukacji akademickiej i biznesu, dotyczące nowych technologii, wdrażania nowoczesnych systemów produkcyjnych oraz zmian związanych z Przemysłem 4.0.

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
Zostać rzemieślnikiem - cykl szkoleń zawodowych - szkolenia zawodowe mają nadać kompetencje przyszłym pracownikom, w zawodach poszukiwanych przez lokalnych przedsiębiorców - rzemieślników. Przygotowanie i realizacja oferty szkoleń zostaną poprzedzone szczegółową diagnozą zapotrzebowania na pracowników.
Networking lokalnych przedsiębiorców - budowanie i podtrzymywanie relacji, czyli networking, to skuteczne narzędzie rozwijania biznesu. Pomaga pozyskiwać klientów i partnerów handlowych. Przedsięwzięcie będzie skupiało się przede wszystkim na branżach spożywczej, restauracyjnej i unikatowych produktów miasta. Podczas spotkań networkingowych zostanie zawiązana grupa LAO - Lokalnych, Aktywnych, Otwartych przedsiębiorców.
"Zaglądnij do cechu" - warsztaty rzemieślnicze - przedsięwzięcie zakłada promocję i organizację różnorodnych warsztatów rzemieślniczych, skierowanych głównie do krośnieńskich rodzin oraz turystów. Mistrzowie lub czeladnicy będą prezentować uczestnikom spotkań swoją pracę w sposób warsztatowy, włączając ich do interakcji. Celem spotkań ma być pokazanie rzemiosła jako drogi zawodowej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Krosna. Dla młodszych uczestników zajęcia będą miały formę zabawy, gdzie każdy będzie mógł wejść w rolę empirycznie i przekonać się na czym dany zawód polega. Dla starszych zajęcia będą rozszerzone o doradztwo zawodowe, gdzie rzemieślnicy zmierzą się z pytaniami młodzieży i opowiedzą o wyzwaniach i korzyściach zawodu, w jakim pracują.
Jarmark Rzemieślniczy - impreza będzie miała charakter integracyjny, szczególnie wśród lokalnych rzemieślników, którzy będą mieli okazję do zaprezentowania swoich produktów lub usług społeczności miasta oraz turystom. Na jarmarku nie zabraknie muzyki oraz atrakcji - warsztatów rzemieślniczych dla dzieci i młodzieży. Scenariusz powstanie we współpracy m.in. z Muzeum Rzemiosła, Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 "Szpetnar" oraz grupą LAO - Lokalnych, Aktywnych, Otwartych przedsiębiorców.

STOWARZYSZENIE B-4
Kompleksowy program treningów i warsztatów mających na celu rozwój umiejętności miękkich oraz kompetencji młodzieży mieszkającej w Krośnie - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół średnich w postaci treningów i szkoleń rozwijających szeroki wachlarz kompetencji miękkich, m.in.: warsztaty autoprezentacji i odporności na stres, trening kreatywności i twórczego myślenia, trening pewności siebie i asertywności oraz komunikacji i rozwiązywania problemów, trening skutecznej i efektywnej nauki oraz zarządzania czasem.

STOWARZYSZENIE KROŚNIEŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Aktywni eko-seniorzy uczą się i dzielą doświadczeniem - organizacja wizyt studyjnych do instytucji zajmujących się ochroną środowiska, wykłady, warsztaty, spotkania z ekspertami, wystawy prac plastycznych i rękodzieła oraz przygotowanie materiałów edukujących mieszkańców w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

FUNDACJA ULTRA
Integracja różnych grup społecznych poprzez sport i rekreację - zakup sprzętu sportowego oraz realizacja zajęć. Zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców dostosowane będą do wszystkich grup wiekowych - od dzieci i młodzieży poprzez dorosłych, aż do seniorów z ograniczeniami ruchowymi. Oferta będzie przy tym różnorodna tak, by przedsięwzięcie spełniało oczekiwania mieszkańców w maksymalnym stopniu.

STOWARZYSZENIE KULTURY DZIECI I MŁODZIEŻY DYSONANS
"Twórcze umysły" - rozwijanie kreatywności krośnieńskich dzieci i młodzieży - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, zorientowany na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku, tj.: kreatywność, innowacyjność, adaptowanie się do nowych warunków, doprowadzanie zadań do końca, praca zespołowa, budowanie dobrych relacji, dostrzeganie i wykorzystywanie szans. Oprócz cyklicznych zajęć przewidziano organizację Krośnieńskiego Festiwalu Kreatywności KaFKa.

STOWARZYSZENIE KOGLE MOGEL
Organizowanie społecznościowe w mieście Krośnie - przedsięwzięcie będzie skoncentrowane na pobudzaniu lokalnej społeczności do działania, w oparciu o ideę organizowania społecznościowego. Organizowanie grup, którego efektem będą oddolne inicjatywy, stanie się bazą dla stopniowego wzrostu zaangażowania krośnian nie tylko w kwestiach bezpośrednio związanych z najbliższym sąsiedztwem, ale docelowo także szerzej (w skali całego miasta), tworząc grunt dla faktycznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

FUNDACJA KARPACKI KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ
Stworzenie turystycznych ścieżek narracyjnych - stworzenie ścieżek tematycznych o charakterze narracyjnym oraz ich multimedialne "opakowanie" przy pomocy dedykowanej strony internetowej. Zwiedzający będzie mógł wybrać interesujące go ścieżki i wziąć udział w aktywnym zwiedzaniu, znacznie więcej czasu spędzając na terenie miasta, a pozytywnie zmęczony chętniej skorzysta z oferty gastronomii czy noclegów. Zbudowanie ścieżek wokół określonych elementów będzie miało oddolny charakter i wezmą w nim udział mieszkańcy miasta, co wpłynie na budowanie tożsamości lokalnej oraz kształtowanie ambasadorów marki Krosna.
Kampania promocyjna "KROSNO WIELU ŚCIEŻEK" - ogólnopolska promocja ścieżek tematycznych wypracowanych z mieszkańcami, m.in. w postaci spotu video, podcastu, kampanii w mediach społecznościowych, we współpracy z influencerami i blogerami, artykułów i reklam w mediach.

~sw

25-12-2021 20:33 11 16

Pomimo rzucaniu kłód pod nogi przez pisiorków prezydentowi udało się. Brawo
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.