Ile mieszkańcy Krosna będą płacić za śmieci od 1 lipca br.? Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę w piątek, 27 maja.
Jedenastoma głosami "za" przy dziewięciu "wstrzymujących się" Rada Miasta Krosna uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca mieszkańcy Krosna będą płacić 30 zł miesięcznie, jeśli śmieci będą odbierane selektywnie oraz 120 zł opłaty podwyższonej w przypadku, gdy nie będą wypełniali obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, że w 2021 r. opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na kształt bilansu finansowego systemu, decydujący wpływ ma wysokość kosztów zagospodarowania odpadów w instalacjach, które z uwagi na coraz wyższe wymagania środowiskowe znajdujące odzwierciedlenie w aktach prawnych, skutkuje i skutkować będzie dalszym wzrostem cen odpadów za ich przyjęcie w kolejnych latach.

- W przypadku miasta Krosna, koszt zagospodarowania odpadów stanowi niemal 68 procent kosztów ogólnych gminnego systemu. Należy jednak zauważyć, że planowane na 2021 r. koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zmieszanych, z uwagi na obniżkę kosztów jednostkowych w ciągu br., nie zostaną w pełni wykorzystane. Z uwagi na wzrost ilości wytwarzanych odpadów segregowanych, plan wydatków z tytułu zagospodarowania odpadów segregowanych zostanie przekroczony, podobnie, jak w przypadku odbioru i transportu odpadów z nieruchomości - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Największy wzrost kosztów funkcjonowania odnotował Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej, w stosunku do kosztów planowanych. Powoduje to, że system gospodarowania odpadami komunalnymi się nie zbilansuje.
Przyczyną rozbieżności rzeczywistych kosztów wobec planowanych w roku bieżącym, były trudne do przewidzenia wzrosty ilości odpadów dostarczanych przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej (PSZOK). W głównej mierze dotyczy to odpadów biodegradowalnych (trawa, liście, drobne gałęzie) pochodzących z pielęgnacji przydomowych ogrodów, których ilość w żaden sposób nie jest uzależniona od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo.

Wpływ na wzrost ilości wszystkich rodzajów odpadów dostarczanych do PSZOK miał zapewne fakt oddania do użytkowania nowego obiektu wraz z dogodną infrastrukturą dla mieszkańców. Należy również zauważyć, że w chwili obecnej w PSZOK przyjmowanych jest 32 rodzaje odpadów, których mieszkańcy miasta mogą się pozbyć w sposób legalny, co nie jest niestety standardem w innych gminach, w których obowiązują często rygorystyczne limity przyjmowanych odpadów.

W ramach optymalizacji kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, począwszy od 1 stycznia 2021 r., wprowadzono limity ilości przyjmowanych niektórych rodzajów odpadów przez PSZOK oraz wdrożony został system informatyczny umożliwiający skuteczną weryfikację osób uprawnionych do korzystania z usług PSZOK, przy wykorzystaniu indywidualnych kodów kreskowych.

Jak wynika z przedstawionej kalkulacji, w celu zbilansowania finansowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, konieczne było, począwszy od 1 stycznia br. zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 4 zł, tj. do kwoty 30,00 zł miesięcznie/mieszkańca, w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa również maksymalną stawkę opłaty, która wynosi obecnie 41,24 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady selektywnie zbierane (2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem).

- Zbilansowanie finansów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy stawce w wysokości 30 zł, będzie możliwe przy założeniu, że liczba mieszkańców będzie się sukcesywnie zwiększać na skutek podejmowanych przez Urząd Miasta Krosna dotychczasowych działań kontrolnych i weryfikacyjnych. Kolejnym warunkiem jest zmniejszenie ilości odpadów dostarczanych do PSZOK, np. w wyniku wprowadzenia limitów ilości odbieranych odpadów, tj. odpadów wielkogabarytowych czy odpadów ulegających biodegradacji (liście, trawa, drobne gałęzie), których ilość oraz koszty ich zagospodarowania mają decydujący wpływ na kształt bilansu finansowego całego gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o czym dobitnie świadczy wzrost kosztów systemu w roku bieżącym - tłumaczą władze miasta Krosna.

Obecnie mieszkańcy Krosna płacą 26 zł od osoby miesięcznie. Uchwała została podjęta 30 listopada 2020 r., a stawka obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

~Wnet

28-05-2022 22:01 30 31

Wiecznie mało, wiecznie koryto płytkie, wincy, wincy. Wiecznie się coś nie spina, brakuje...itp. nawet gdyby śmieci były po 230 Zeta to byście wmawiali ludziom, że mało. Przestańcie tyle żreć kasy. Grunt, że świeci lampka za miliony na stadion a stadion to iście olimpijski.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.