XLVIII sesja Rady Gminy Korczyna odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 roku o godzinie 8:30 w sali narad Domu Strażaka.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Korczyna za 2021 rok,
b) debata nad raportem o stanie gminy,
c) podjęcie uchwały dotyczącej wotum zaufania dla Wójta Gminy Korczyna.
7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2021 rok,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok - podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium dla wójta gminy:
a) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku komisji,
b) podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium dla Wójta Gminy Korczyna.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1.przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korczyna;
9.2. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;
9.3.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna;
9.4. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na zadanie "Przebudowa i rozbudowa ujęć wody powierzchniowej i podziemnej oraz stacji uzdatniania wody dla wodociągu lokalnego w Korczynie";
9.5. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 114847R (ul. Ogrodowa - ul. Strażacka) wraz z przebudową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę Wisłok w km 0+626 w m. Iskrzynia";
9.6. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na zadanie "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Komborni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Szkole Podstawowej w Korczynie";
9.7. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody wzdłuż ul. Ogrodowej w Korczynie";
9.8. upoważnienia Wójta Gminy Korczyna do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. "Dowóz uczniów do przedszkola w Korczynie oraz szkół w Korczynie, Iskrzyni i Komborni, w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.", na okres od stycznia do czerwca 2023 roku;
9.9. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Korczyna w drodze kupna nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 12/14 położona w m. Korczyna;
9.10. dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków;
9.11. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie
9.12. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie;
9.13. uchwalenia Statutu Gminy Korczyna;
9.14. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Korczyna w związku z realizacją zadania pn. "Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Dolińskiej, Zamkowej i Miodowej".
10. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
11. Sprawy różne, komunikaty.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.