LXIII sesja Rady Miejskiej w Dukli odbędzie się w dniu 24 października 2022 roku o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
b) rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina
c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok
d) określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla
e) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku, na rok 2023 z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania polegającego na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cergowa, Jasionka - 2
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2022 roku, na świadczenie usług zimowego utrzymanie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 2023 roku
h) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2022 roku
i) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych
j) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet Gminy Dukla 2022 roku, na zadanie przebudowy nawierzchni placu rynkowego i ciągów komunikacyjnych w jego obrębie, przebudowę dojazdów do placu od strony ulicy 3-go Maja i ulicy Cergowskiej, przebudowę skwerów zielonych przy ulicy Trakt Węgierski i ulicy Cergowskiej oraz wymianie oświetlenia ulicznego na działkach 69, 89/2, 90, 91, 154, 159, 164/1, 164/2, i 165 w Dukli, w ramach programu Rewitalizacji Rynku w Dukli w 2023 roku
k) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dukla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
l) odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych
m) zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
n) utworzenia Związku Międzygminnego Partnerstwa Zagłębie Ambitnej Turystyki
o) przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Partnerstwa Zagłębie Ambitnej Turystyki
p) uchylenia uchwały własnej dotyczącej określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dukla, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
q) odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli
r) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli
s) odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli
t) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli
6. Oświadczenia i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.