LIII sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 roku o godzinie 10:00.
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta Krosna.
4. Fundusze Europejskie 2021 - 2027 - możliwości dotacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 - 2027.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. podatku od nieruchomości (projekt Nr LIII/1489/22),
5.2. podatku od środków transportowych (projekt Nr LIII/1490/22),
5.3. opłaty od posiadania psów (projekt Nr LIII/1491/22),
5.4. zmiany uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (projekt Nr LIII/1492/22),
5.5. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (projekt Nr LIII/1493/22),
5.6. zmiany uchwały w sprawie Programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na lata 2018-2022, stanowiących integralna część projektu "Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod" (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie) (projekt Nr LIII/1494/22),
5.7. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2022 roku i wysokości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LIII/1495/22),
5.8. przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Krosna na lata 2022-2025" (projekt Nr LIII/1496/22),
5.9. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (projekt Nr LIII/1497/22),
5.10. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (projekt Nr LIII/1498/22),
5.11. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (projekt Nr LIII/1499/22),
5.12. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (projekt Nr LIII/1500/22),
5.13. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (projekt Nr LIII/1501/22),
5.14. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LIII/1502/22),
5.15. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr LIII/1503/22),
5.16. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty (projekt Nr LIII/1504/22),
5.17. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr LIII/1505/22),
5.18. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (projekt Nr LIII/1506/22),
5.19. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
5.19.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LIII/1507/22),
5.19.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LIII/1508/22),
5.19.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LIII/1509/22),
5.19.4. nabycia nieruchomości (projekt Nr LIII/1510/22),
5.19.5. zamiany nieruchomości (projekt Nr LIII/1511/22),
5.19.6. zamiany nieruchomości (projekt Nr LIII/1512/22),
5.19.7. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LIII/1513/22),
5.19.8. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LIII/1514/22),
5.19.9. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LIII/1515/22),
5.20. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr LIII/1516/22),
5.21. uchylenia uchwał (projekt Nr LIII/1517/22),
5.22. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka" (projekt Nr LIII/1518/22),
5.23. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt" (projekt Nr LIII/1519/22),
5.24. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych (projekt Nr LIII/1520/22),
5.25. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej" (projekt Nr LIII/1521/22),
5.26. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie" (projekt Nr LIII/1522/22),
5.27. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (projekt Nr LIII/1523/22),
5.28. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt Nr LIII/1524/22),
5.29. przystąpienia Gminy Miasto Krosno do współpracy bilateralnej w ramach realizacji projektu "Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO" realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa (projekt Nr LIII/1525/22),
5.30. rozpatrzenia petycji (projekt Nr LIII/1526/22),
5.31. rozpatrzenia wniosku (projekt Nr LIII/1527/22),
5.32. rozpatrzenia wniosku (projekt Nr LIII/1528/22).
6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.