LIV sesja Rady Gminy Korczyna odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 roku o godzinie 09:00 w sali narad Domu Strażaka.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok;
6.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna;
6.3. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023;
6.4. zwolnienia cmentarzy od podatku od nieruchomości;
6.5. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu;
6.6. określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych,
6.7. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewid. 445/1, 445/2 i 445/3 położone w miejscowości Korczyna oraz nabycie przez Gminę Korczyna w drodze zniesienia współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ewid. 445/1 i 445/3 położone w miejscowości Korczyna;
6.8. zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna;
6.9. zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenia rzeczowe
6.10. przyjęcia programu wsparcia osłonowego pt. "Korpus Wsparcia Seniorów" dla Gminy Korczyna na rok 2023;
6.11. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Korczyna.
7. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Sprawy różne, komunikaty.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.